E&S žne, čo zasialo

Šmejdov a predavačov preoblečených do oblekov poznáte aj tak, že nie sú schopní ani ochotní prijať zodpovednosť a namiesto toho používajú slovné spojenia ako napr. “údajne poškodení klienti” alebo “advokátom (protistrany - pozn. transparentne.info) sa podarilo rozšíriť obavy a zneistiť klientov”.

V apríli sme zverejnili článok, ktorý sumarizuje, ako to s tými investičnými produtkmi ponúkanými zástupcami E&S naozaj je. Začiatkom roka 2014 sme zas zverejnili ponuku jedného zo zástupcov, ktorú sme si nechali ako potenciálny klient vypracovať. 

Po spoločnostiach EVVE a Shedlin, ktorých E&S produkty predávala, bolo voči Ertrag & Sicherheit Wermögensberatung Ges. m. B. H. zahájené insolvečné konanie, po ktorom by mal nasledovať úpadok (bližšie info zo zdrojového článku tu). Jeden by si povedal, že trh finančného sprostredkovania sa aspoň z časti očistí...  E&S Holding GmBH má však v zahraničí dcérske spoločnosti, prostredníctvom ktorých bude pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti i naďalej.

Slovenská dcéra, E&S Investments Slovakia, s. r. o., mala za rok 2015 podľa finstat.sk nezanedbateľné tržby vo výške približne 4 milióny €. Podľa článku "Najväčší finanční sprostredkovatelia na Slovensku (členovia AFISP)" zverejnenom v týždenníku Trend z 31. 5. 2016, ich generovala najmä z predaja investičných produktov. Podiel hypoték a iných predaných produktov bol zanedbateľný. Ak z prílohy k účtovnej závierke za rok 2015 spočítame položku "Provízie z maklérskych obchodov" a "Ostatné provízie" (spolu cca 4 milióny €) a výsledok vydelíme počtom uzavretých zmlúv (2.813 ks), dostaneme číslo, ktorému by nejedna sprostredkovateľská spoločnosť v SR závidela. I keď tieto dve položky zrejme obsahujú i následné provízie inkasované za zmluvy uzavreté pred rokom 2015, to číslo je závratné. 1.400 € za jednu zmluvu. Toto nedosahujú ani spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na predaj investičného životného poistenia.

Tentoraz v ponuke slovenskej E&S nenájdete produkty EVVE a Shedlin, lež fondy fondov s geografickým zameraním na rozvíjajúce sa trhy. Len nedávno sme o ich podpriemernej výkonnosti a vysokej nákladovosti uverejnili detailný článok (z apríla 2016). Otázkou však je, či a potom koľkým slovenským klientom E&S predalo investície v nemeckom správcovi Shedlin, a či títo budú podnikať rovnaké právne kroky na ochranu svojich investovaných prostriedkov. Na súde v rakúskom Grazi totiž koncom augusta bolo evidovaných vyše 300 civiliných žalôb.

Celé stanovisko spoločnosti E&S Holding GmbH môžete nájsť tu:

http://www.es-investments.sk/investment-news/stanovisko-spolocnosti-es-holding-gmbh/

 

Zdroj obrázku: pixabay.com