Grobianska poisťovňa

Typický príklad zahmlievania a arogancie, ktorý tu podrobne opíšeme, je znakom toho, že poistný trh na Slovensku je transparentný asi tak, ako verejné obstarávanie pod kuratelou súčasnej vlády.

Dovolíme si dodať, že praktiky jednej poisťovne tu opisované, našťastie nezdieľajú všetky poisťovne, alebo aspoň nie v takom rozsahu. I tak sa nám podarí týmto článkom zabiť jednou ranou dve muchy.

Tou prvou bude ukážka netransparentnosti až výsmechu klientovi na jeho požiadavku o rozpísanie nákladov a ich skutočnej výšky, ktorou poisťovňa zaťažila jeho zmluvu IŽP a tou druhou všeobecný návod (pre klientov alebo do IŽP zaľúbených predajcov), ako jednoducho zistiť, koľko zo zaplateného poistného si poisťovňa strhla na jednotlivých poplatkoch.

Začnime “druhou muchou”. Na školeniach niektorých spoločností počujete to isté dookola - “sporenie na dôchodok cez poistku má mnoho výhod a naše exkluzívne produkty sú najlepšie na trhu”. Podozrivo dobre (či skôr veľkoryso) sú predané poistky odmeňované. Tučné provízie odniekiaľ musia pochádzať a poisťovňa ich neplatí z vlastného, lež z klientovho (konta). Preto, ak chcete poznať, koľko z vložených peňazí si poisťovňa vzala na poplatkoch, nebojte sa jej na to opýtať.

Ideálnym spôsobom je doporučená žiadosť do poisťovne, ktorá bude obsahovať nasledovné: 

“…žiadam vás týmto o poskytnutie informácií k mojej zmluve investičného životného poistenia číslo 0123456789 v tomto rozsahu: zoznam všetkých poplatkov a v absolútnej hodnote ich výšku, ktorú ste strhli z mojich platieb/z môjho konta, a to odo dňa uzavretia mojej zmluvy po deň obdržania mojej žiadosti. Taktiež žiadam o uvedenie sumy ešte neuhradených počiatočných/zriaďovacích nákladov.

Takúto žiadosť je vhodné doplniť o informáciu o čistej odkupnej hodnote. Pretože jedno je stav účtu a iné čistá odkupná hodnota (tá je totiž do uhradenia počiatočných nákladov vždy výrazne nižšia). 

Sú posťovne, ktoré vám odpíšu presne tak, ako ste požiadali. Druhá vec je, že sa vám oči dvakrát pretočia, pretože toto ste nečakali (to množstvo a výšku poplatkov). A potom máme druhý typ poisťovní, čim sa dostávame k “muche jedna”. A to prístupu poisťovne Basler (nástupca Deutscher Ringu) k žiadosti, ktorú jej klient adresoval. Dostal odpoveď v takomto znení:

 …“Dovoľujeme si Vás informovať, že Vami požadované informácie sú detailne rozpísané a súčasťou Všeobecných poistných podmienok pre Investičné životné poistenie InvestRing Optimal (Tarifa FLS 11 09.11) DRL 3080 09.1, ktoré ste obdržali pri podpise návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a to:

  • strana 7 z 18 bod 16 “Prerozdeľovanie nákladov na uzatvorenie poistnej zmluvy”,
  • strana 14 z 18 bod 2 “Poistnomatematické zásady a upozornenia”,
  • strana 18 z 18 “Tabuľka poplatkov investičného životného poistenia”.

Dámy a páni z poisťovne Basler. To vážne? Vypočítať výšku poplatkov v absolútnej hodnote pri IŽP:

  1. nevedia ani samotní finanční sprostredkovatelia, ktorí predávajú vaše IŽP, nieto ešte klienti,
  2. je takmer nemožné aj pre nás v transparentne.info, nakoľko vaše všeobecné poistné podmienky nie sú kompletné a prehľadné.

A vy chcete, aby si toto vypočítal klient sám!? Buď ste arogantní, alebo sa bojíte. Bojíte sa klientovi ukázať, koľko vyhodil do luftu (tak ako pri každom IŽP, aj tom najexkluzívnejšom). Prečo je pre nás náročné bez pochybností správne vypočítať nákladovosť vášho IŽP? Lebo vo vaších VPP sa vyznáte asi iba sami. Zopár postrehov:

  1. strana 7 z 18 bod 16.3 - “Obdobie splácania jednorazových nákladov na uzatvorenie poistnej zmluvy trvá maximálne 36 mesiacov”. Ale koľko mesiacov je to pri zmluve na 20 rokov, alebo 25 rokov? My odhadujeme, že maximálnych 36 mesiacov sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené na 30 a viac rokov,
  2. strana 14 z 18 bod 2 - “Pri kalkulácii poistenia sme použili nasledovné účtovné zásady: úmrtnostná tabuľka, ktorá bola vytvorená na základe tabuliek úmrtnosti obyvateľstva”. To je síce pekné, ale čo ste to vlastne použili? Úmrtnostné tabuľky Štatistického úradu SR? Ak áno, za ktorý rok?

Perlička na záver, alebo “aj toto je možné nájsť” vo Všeobecných poistných podmienkach. V časti pre úrazové poistenie 03.2011 v článku 16, bod 1 (na konci odstavca) sa píše:

“Základom pre určenie stupňa invalidity je tabuľka určená na hodnotenie trvalých následkov (oceňovacia tabuľka), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VPP a je k nahliadnutiu u poisťovateľa.”  (Nie, oceňovaciu tabuľku vo VPP nenájdete - poznámka transparentne.info).

Prajeme týmto predajcom podobných produktov veľa čistého svedomia (skôr bezsenných nocí), klientom silné nervy (pri sledovaní odkupnej hodnoty a komunikácii s poisťovňou) i kopu šťastia (pri riešení poistných udalostí), no a podobným poisťovniam málo klientov a krátku pretrvanosť zmlúv.

 

Obrázok poskytol: Gratisography.com, autor: Ryan McGuire

Tags: