Je Telekom zaujímavá investícia?

telefón

Už od zajtra, 22. apríla 2015, má každý retailový klient možnosť kúpiť časť slovenského telekomunikačného operátora, Slovak Telekom, a. s. (ST). Vláda SR sa rozhodla umiestniť balík 49 % akcií ST na burzy a rovnako tak požiadala Burzu cennych papierov v Bratislave (BCPB) o prijatie na obchodovanie na jej parkete.

Inak nefungujúci trh cenných papierov na Slovensku môže dostať novú vzpruhu. My sa v tomto článku budeme zaoberať najmä možnými pozitívami či rizikami investície, ktorá by spočívala v nákupe akcií ST retailovým klientom.

Retailová ponuka má nasledovné parametre:

 • počet akcií ktoré je možné kúpiť: 10 ks - 423 ks
 • rozsah ponukovej ceny za akcie: 17,70 € - 23,60 € za 1 ks*
 • cena pri retailovom pokyne: 23,60 € za 1 ks
 • obdobie retailovej ponuky: 22. apríl 2015 - 5. máj 2015
 • zverejnenie konečnej ceny za akcie: 7. mája 2015
 • vysporiadanie/dodanie akcií: 12. mája 2015 (predpoklad)

*Konečná cena akcie bude vygenerovaná trhom (dopytom), avšak v rozpätí (17,70 - 23,60 €)

Ako hodnotiť výnosnosť investícií do akcií? Výnos akcie pozostáva z dvoch zložiek:

 1. dividendový výnos,
 2. kapitálový výnos.

Dividendový výnos

Dividendový výnos hovorí, koľko % z investície inkasujem v podobe dividendy na 1 akciu ročne. Jedným z dôvodov predaja 49 % akcií je skutočnosť, že väčšinový vlastník, Deutsche Telekom (vlastník 51 % akcií ST), rozhodol o nevyplácaní dividend. Tie ponechával vo forme nerozdeleho zisku v ST. Otázne teda je, či takúto politiku bude uplatňovať aj naďalej. O rozdelení zisku totižto rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov akcionárov. Musíme tiež poznamenať, že i napriek tomuto (či skôr vďaka tomuto), by mala rásť hodnota ST, keďže nerozdelé zisky z minulých období sú majetkom ST.

Ak by ST vyplácal dividendy, rozhodujúcim faktorom by bolo, akú dividendovú politiku by zvolil. Tak ako sa valné zhromaždenie môže rozhodnúť pre nevyplácanie dividend, môže zvoliť i opačný extrém, a to výplatu celého zisku po zdanení, alebo zvoliť "zlatú" strednú cestu a vyplácať vo forme dividend napríklad 50 % čistého zisku. (Pozn.: výplata celého zisku vo firme dividend je málo pravedepodobná, keďže firma potrebuje aj investovať.)

Aký by bol dividendový výnos, keby ST dividendy vyplácal? Zvoľme spomínaný "opačný extrém", teda že na dividendy pôjde 100 % zisku. Podľa portálu finstat.sk, bol čistý zisk ST takýto:

 • Rok 2008: 337,448 mil. €
 • Rok 2009: 147,704 mil. €
 • Rok 2010: 286,114 mil. €
 • Rok 2011: 113,933 mil. €
 • Rok 2012:  62,218 mil. €
 • Rok 2013:  47,686 mil. €
 • Rok 2014:  40,682 mil. €

Ďalší nutný údaj je celkový počet akcií ST. Ten je 86.411.300 kusov. Zisk by sa teda delil medzi všetky tieto akcie. Predpokladajme, že všetky akcie ST sú bežné akcie, nie prioritné. A použime čistý zisk z posledného roku vo výške 40,682 mil. €.

Na 1 akciu by pripadla dividenda (pri rozdelení celého zisku) vo výške 0,47 €. Dividendový výnos na 1 akciu akciu by predstavoval teda 2,1 až 2,8 % (0,47/16,815 x 100, resp. 0,47/22,42 x 100), pričom 16,815 a 22,42 je rozsah ponukovej ceny akcie po odpočítaní zľavy vo výške 5 % pre retailového klienta.

Málo alebo veľa? Ťažko povedať, nakoľko sme zvolili prípad, kedy firma rozdeľuje vo forme dividend celý zisk. A zároveň, použili sme zisk z posledného roka, ktorý bol medzi rokmi 2008 až 2014 najnižší. Premennými, ktoré do budúcnosti ťažko predpovedať sú:

 1. dividendová politika (miera rozdeľovania zisku),
 2. ziskovosť ST.

Kapitálový výnos

Je to výnos, ktorý sa dá vyjadriť ako podiel ceny akcie v čase T1 oproti času T0. Zjednodušene, ak v roku 2015 kúpim akciu za 10 € a jej cena v roku 2016 bude 11 €, dosiahol som výnos 10 % za rok (11/10).

Aká bude hodnota akcií ST v budúcnosti, bude závisieť najmä od jej ziskovosti (čistý zisk, cash-flow, EBITDA atď). Mali by sme tiež poznamenať, že v konečnom dôsledku to bude dopyt a ponuka po akciách ST, ktoré určia jej hodnotu.

Súčet dividendového výnosu a kapitálového výnosu je celkovým výnosom (ziskom) na akciu.

Poplatky

O kúpu akcií v SR je možné požiadať na pobočkách Slovenskej sporiteľne, za technický účet, na ktorom je potrebné zložiť dostatočnú hotovosť, banka nepýta žiadne poplatky. Účet nie je možné použiť na iné účely.

Za správu účtu s akciami ST si pýta poplatok vo výške 0,2 % p. a., maximálne však 100 € ročne. Za predaj si vypýta 1 % z predajnej ceny.

 

Upozornenie:

Tento článok nepredstavuje ponuku na kúpu alebo predaj cenných papierov. Rovnako tak nie je ponukou na predaj akýchkoľvek cenných papierov v Spojených štátoch amerických.