Jednu „diskrimináciu" zakázali, ďalšiu zaviedli

Diskriminácia je rozličný prístup k dvom (alebo viacerým) porovnateľným subjektom alebo situáciám.

Toľko definícia. A skutočnosť? „Diskriminácia“ v oblasti poisťovníctva bola zakázaná, venovali sme sa jej v našom článku z 22. apríla. Po viacerých zmenách v Zákone o dani z príjmov (ZDP), však viacerí investori môžu na vlastnej koži pocítiť diskrimináciu inú.

Tou je rozličný prístup k zdaňovaniu príjmov z kapitálového majetku (par. 7 ZDP). O danej téme už písal týždenník Trend (napr. v čísle 24 z tohto roka, str. 24), ale nám nedá pri tejto príležitosti si nevŕtnuť v súvislosti s antidiskriminačným nariadením vlády, ktorá prikázala poisťovniam v SR používať iba nediskriminačné, teda unisexové sadzby. Tej istej vlády, ktorá parlamentu predkladá novely zákonov, vrátane tých daňových.

O čo ide? Predstavme si dve porovnateľné situácie. Prvá, keď investujem prostredníctvom slovenskej správcovskej spoločnosti a druhá, keď investujem prostredníctvom zahraničnej správcovskej spoločnosti (obe podnikajú na našom území na základe rovnakých pravidiel, o. i. v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a v súlade s ostatnými zákonmi).

Doteraz rozdiel žiadny. Až do doby, kým dôjde na zdanenie výnosu pri predaji podielových listov. Ten je kapitálovým príjmom. V prvom prípade mi slovenská správcovská spoločnosť z rozdielu príjem mínus (vklad + vstupné/výstupné poplatky) tento zisk zdaní automaticky zrážkovou daňou vo výške 19 %, čím je daňová povinnosť vysporiadaná.

Ako je to v prípade, že realizujem zisk z investície prostredníctvom zahraničnej správcovskej spoločnosti? Tá mi celý vyplatí aj s vkladom, ale do najbližšieho daňového priznania ho musím uviesť v daňovom priznaní, čo znamená zdanenie sadzbou 19 alebo 25 % (áno, až 25 %, a to v prípade, že základ dane v roku 2013 presiahne sumu 34.401,74 EUR). Pričom príjmy z kapitálového majetku sú pasívnym príjmom a teda zisk z nich už nemôžem započítavať s prípadnou stratou (stratami) z príjmov aktívnych (najmä príjmy podľa par. 6 ZDP). Navyše za výnosy z takéhoto príjmu za rok 2013 zaplatím zdravotnej poisťovni  odvod ďalších 14 % (za zisk v roku 2012 „iba“ 10 %).

Absurdné? To isto, najmä keď téma zákazu diskriminácie je čerstvá a rezonuje po zavedení unisex sadzieb z prelomu rokov. Absurdné je i to, ako správcovské spoločnosti k tejto diskriminácii pristupujú. Môžeme ich rozdeliť na dve skupiny:

1)      domáce – tým je táto diskriminácia ukradnutá, získavajú ňou totiž konkurenčnú výhodu, a keby sa v tejto veci veľmi vŕtali, možno by zákonodarca dodatočne zdanil (odvod do zdravotnej poisťovne je istým spôsobom daň) výnosy ich podielnikov rovnako ako tých investujúcich cez zahraničné správcovské spoločnosti,

2)      zahraničné – niektoré v danej veci už konajú a podali do Bruselu sťažnosť na diskriminačné konanie, čo bude určite „promptne“ riešené. Iné danú situáciu „monitorujú“ a spoliehajú sa na to, že tak ako sa daňové zákony a vyhlášky k nim menia ako počasie na Lomnickom štíte, tak tomu bude aj v tomto prípade.

Tlač sa prirodzene o situáciu veľmi nezaujíma, veď ešte by klesli príjmy z reklamy, ktorú inkasujú v podstatnej miere od domácich investičných spoločností. Aké transparentné a antidiskriminačné zároveň.