Keď majú kvalitný servis, prečo nahrávajú na smeč?

najlepší servis nestačí

Porovnať výhodnosť IŽP verzus rizikovky + priame investovanie do fondov, môže dopadnúť rôznym spôsobom. Rozdiel je totižto v tom, kto to porovnanie robí, ako ho robí a prečo ho robí práve tak, ako ho robí.

V stredu, 11. 3. 2015, spoločnosť PartnersGroup SK na svojej stránke v časti blogy uverejnila nasledovný príspevok: https://www.partnersgroup.sk/blog/rizikove-poistenie-vs-investicne-zivotne-poistenie. Jeho autorkou je jedna zo spolupracovníčok tejto spoločnosti, pani Lenka Gurecká, Executive Manager, teda žiaden nováčik (editované dňa 17. 3. 2015 - v priebehu tohto dňa bol zo stránky PartnersGroup blog stiahnutý, jeho obsah však môžete nájsť v stiahnuteľnom súbore vpravo pri článku).

Filozofia spoločnosti PartnersGroup SK “je postavená na otvorenosti a transparentnosti voči klientom, spolupracovníkom a finančným partnerom” a tiež na “poskytovaní profesionálnych privátnych finančných služieb” (bližšie viď https://www.partnersgroup.sk/o-nas). Na bilboardoch, webe, na električkách a iných médiách sa môžete tiež stretnúť s jej mottom Finančné služby INAK

Ako autor tohto článku som si zvykol, že niektoré spoločnosti (nielen z prostredia sprostredkovania finančných služieb) používajú marketing ako nástroj prešpekulovaného zavádzania, aby mohli ľahšie predávať práve to, na čom najviac zarábajú. Zneužívajú pritom informačné vákuum, pretože je iba málo ľudí, ktorí vedia, či sú informácie/prepočty správne a pravdivé. O tom, je i spomínaný blog, ktorý teraz prejde našej kritike.

Použime identické vstupné údaje ako autorka blogu. Teda, že potenciálnym klientom je žena, ktorá má technický vek 23 rokov, 100 EUR/mesačne na najbližších 42 rokov, povolaním, hobby i športom je v 1. rizikovej skupine a dodajme, že porovnanie medzi IŽP a rizikovkou budeme robiť v jednej poisťovni. Prečo? Aby sme mohli porovnávať porovnateľné, nakoľko porovnať IŽP v jednej poisťovni s rizikovkou v druhej by s istotou prinieslo odlišné ustanovenia v poistení a poistných podmienkach. Keďže sme zistili, že kalkuláciu IŽP robila dotyčná cez program Prestige Max (poisťovňa AXA), použijeme i my posťovňu AXA. Nakoniec dodajme, že tak pri programe pravidelného investovania, tak pri IŽP použijeme čistý výnos fondov (na úrovni investičnej spoločnosti) vo výške 7 % p. a.

Ako prvé nás zaujalo, že 23-ročná žena si bude 42 rokov odkladať 100 EUR/mesačne. Nevravíme, že nemožné, ale TREND č. 10 z 12. marca na strane 10 hovorí: “Menej ako stovku ušetrí mesačne polovica slovenských a českých domácností, ukázal prieskum UniCreditu”. Toto je najmenej, pozrime sa na prepočtovú stránku obsahu a tvrdenia, ktoré sú v blogu uvedené ako fakty:

1. Blog Partners Group SK tvrdí, že (v IŽP) “sú pripoistenia lacnejšie, vyššia suma ide do sporenia a klient si tak viac nasporí”.

Nie je to pravda. V sume 19,72 EUR/m, ktorú uvádzajú nie je spomenuté, že táto čiastka neobsahuje náklady za poistenie smrti na 10.000 EUR (čo je relatívne nízke poistné, v prvom roku poistenia 0,52 EUR/m), ďaleko závažnejšie však je, z tých 19,72 je 2,27 EUR/m platba za (civilizačné) kritické ochorenia, avšak iba v prvom roku poistenia! Poistné (platba) za toto pripoistenie je totiž prirodzene rastúce, a to každým ďalším rokom. Vo veku 30 rokov stojí 2,93 EUR/m, vo veku 40 rokov 5,40 EUR/m, vo veku 50 rokov 13,87 EUR/m, vo veku 60 rokov 32,07 EUR/m a v poslednom roku poistenia 42,13 EUR/m. V poslednom roku poistenia stojí poistná ochrana spolu až 59,58 EUR/m.

2. Blog Partners Group SK tvrdí, že “poisťovňa za klienta došetrí na dôchodok, pokiaľ ostane na invalidnom dôchodku”, čím sa snažia navodiť dojem, že oslobodenie od platenia v IŽP sa nedá v rizikovke nijak nahradiť.

Nie je to pravda. Použili sme tie isté poistenia, tú istú poistnú dobu, len sme do rizikovky pridali jedno pripoistnie, a to Poistenie mesačnej dávky pre prípad invalidity s poistnou sumou 70 EUR. Ak by sa klientka stala invalidnou, poisťovňa by jej vyplácala túto sumu, ktorú by mohla ďalej investovať do samostatného programu pravidelného investovania. Cena za takéto rizikové poistenie je 30,42 EUR mesačne. A to najdôležitejšie, platba je fixná počas celého obdobia 42 rokov, teda týchto 30,42 EUR bude platiť nielen teraz, ale i o 10, 20, 30 alebo 41 rokov.

3. Blog Partners Group SK tvrdí, že v IŽP je “možnosť odpočítať pripoistenia a tým pádom platiť nižšiu daň” (nazývajú to daňový štít - pozn. autora)

Toto jediné je pravda, ako náklady možno z čiastkového základu dane z kapitálového majetku uplatniť odpočet vo výške celej platby do IŽP, pri rizikovke toto nie je možné vôbec. Avšak výpočtová stránka obsahuje až do oči bijúce nepresnosti:

I. Na stránke je vypočítané, že priamym investovaním 71,30 EUR/mesačne po dobu 42 rokov a 7 % p. a. bude stav účtu 180.454 EUR. Ak použijeme štandardný priebežný vstupný poplatok pri programe, ktorý táto spoločnosť predáva (Pioneer Investments) vo výške 4,75 %, v čistom sa investícia rovná 67,91 EUR/mesačne. Potom použitím štandardného matematického sporiteľa dostaneme čiastku 207.903,90 EUR. Ako je možné, že výsledok autorky je až o 27.449,9 EUR nižší, teda v neprospech samostatného sporiaceho programu, ako by mal? To je iba vo hviezdach, možno daný prepočet urobiť ani nevie.

II. Výpočet za stav účtu v IŽP hovorí o sume 200.707 EUR. Snáď dnes nikto neverí kalkulačkám poisťovní, najmä vtedy, ak žiadna nezohľadňuje poplatok za správu fondov zo strany poisťovne. Ten môže byť pri tomto IŽP až vo výške 1,7 % ročne. A nech nikto netvrdí, že je nulový, pretože ak by bol, bolo by to takto vyslovene uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach. Ale nie je! Výnos je preto oproti programu pravidelného investovania nadhodnotený, a stav účtu by vyšiel omnoho nižší, ak by sa pri IŽP použil výnos 5,181 % p. a. (výnos fondu 7 % a uplatnenie poplatku 1,7 % = 1,07 x 0,983). Vzniknuté rozdiely sú v desiatkach tisíc EUR.

III. Autorke blogu nesedia čísla, kým do rizikovky a samostatného programu investovania ide za celých 42 rokov 50.400 EUR (100 x 12 x 42), do IŽP ako sama uvádza ide do krytia 14.465 EUR a do sporenia 40.733 EUR, teda spolu 55.198 EUR. Do IŽP o 4.798 EUR viac! Teda priemerne mesačne až 109,52 EUR.

IV. V odkupnej hodnote IŽP po 42 rokoch je zahrnutý i vernostný bonus niekoľko tisíc EUR. Na jeho získanie v plnej výške je však nutné splniť isté podmienky. O nich sa v blogu autorka ani nezmienila. Aby klientka dostala plný bonus, nesmela by urobiť nasledovné: znížiť poistné, urobiť čiastočný odkup, realokovať investície, presunúť investíciu do konzervatívnych fondov, nárok na vernostný bonus nevznikne ani v prípade plnenia z poistenia oslobodenia od platenia poistného. 

Navyše, pred novelizáciou Zákona o dani z príjmov (hasenie obrovských rozpočtových deficitov po vláde Fico I), platil časový test i pre zdanenie investícií. Ten umožňoval oslobodiť od dane výnos z predaja cenných papierov, teda i podielových fondov, pokiaľ ich držba presiahla dobu 5 rokov. Je všeobecne známe, že za súčasnej vlády sa asi nedočkáme zmeny do pôvodného stavu, ale nikde nie je napísané, že v budúcnosti sa nájde vláda (parlament), ktorý takýto stav vráti späť. A potom pominie i efekt tzv. daňového štítu, na ktorý sa autorka blogu odvoláva.

Nie je nám úplne jasné, ako je možné, že takéto prepočty spoločnosť PartnersGroup Sk, ktorá sa pasuje do role “názorového vodcu v oblasti osobných financií” a jej “odborníci sú často citovaní odbornými médiami” stotožňuje s takýmito prepočtami a tvrdeniami.

Môžeme iba nahlas špekulovať a pýtať sa, je to kvôli výške provízie? Za IŽP s mesačnou platbou 100 EUR inkasuje sprostredkovateľská spoločnosť od poisťovne províziu 1.680 EUR. Za rizikovku s mesačným poistným 30,42 EUR a program pravidelného investovania s priebežne plateným vstupným poplatkom cca 70 EUR spolu približne iba jednu tretinu (výška provízie pri oboch prípadoch bez následných provízií a prípadných bonusov)! 

Že naša špekulácia nie je ďaleko od pravdy, vravia i čísla. Za rok 2011 (čerstvejšie dáta nemáme k dispozícii) sa životné poistenie predané spoločnosťou PartnersGroup SK, podieľalo na celkovom obrate spoločnosti z vyše dvoch tretín (zdroj: magazín Partner, špeciálne vydanie za rok 2011).

Suma sumárum ako dopadla naša analýza porovnania IŽP vs. rizikovka + samostatný program pravidelného investovania:

Poistná zložka Prestige Max Poznámky k Prestige Max   Active Life
Typ IŽP (s rastom sadzieb za smrť a kritické ochorenia)     rizikové poistenie (fixné - nemenné poistné počas celej doby)
Smrť 10.000 strháva sa z hlavného postného, sadzba ročne rastie   10.000
Trvalé následky do 100.000 3,85/m   do 100.000
Denné odškodné 10 6,03/m   10
Hospitalizácia 10 2,27/m   10
Kritické ochorenia 10.000 2,27/m (sadzba každoročne rastie)   10.000
Invalidita mesačne n/a (zahrnutá v oslobodení od platenia)   70 (ako náhrada za sporiacu zložku v oslobodení od platenia)
Oslobodenie áno 5,30   áno
Platba mesačne   19,72 (iba prvý rok a bez smrti)   30,42 (počas celej doby)
         
Investícia Prestige Max     Pioneer Rytmus
Čistý mesačný vklad rozdiel bežného poistného a poplatkov za zmluvu a rizikového poistného za všetky pripoistenia; keďže každoročne rastie, nie je možné uviesť jedno konkrétne číslo    

100 - 30,42 = 69,58

69,58 - (69,58 x 0,0475) = 66,27

Po 42 rokoch a uplatnení všetkých poplatkov 140.000 (výpočet približný, ale blízko realite; zahŕňa i vernostný bonus a poplatok za správu aktív zo strany posťovne podľa platných VPP)

 

  202.883

Poznámky k tabuľke:

  • poistenie oslobodenia od platenia a poistenie mesačnej dávky pri invalidite je možné iba do veku 62 rokov; v tabuľke túto skutočnosť nezohľadňujeme.
  • nezohľadňujeme daň z príjmu, je zrejmé, že i jej uplatnením je výsledok jasný,
  • všetky vstupné údaje sú spomenuté v texte z piateho odstavca,
  • z rizikovky je možné (napr. po dosiahnutí stavu účtu v Pioneere 10.000 EUR) odpoistiť Smrť, čím sa ušetrí cca 5 EUR mesačne, ktoré môžu ísť do Pioneeru, čo by ešte zvýšilo jeho stav účtu; toto sme však vo výpočtoch nezohľadňovali.

Autorku blogu sme mailom požiadali o vysvetlenie, akú metodiku použila pri svojich prepočtoch, taktiež aké konkrétne programy pri kalkuláciach použila. Žiaľ, ani po 4 dňoch na náš mail nereagovala. Dávame jej takto a zároveň spoločnosti PartnersGroup SK možnosť vyjadriť svoju reakciu a prípadne vysvetliť, či korigovať svoje postupy. Ich stanovisko v neupravenej podobe sme pripravení zverejniť na našom webe vo forme samostatného článku.