Keď sa 5% nerovná 5%

Slovenský finančný trh je poznačený viacerými zaujímavosťami a jedna, ktorá nie je až tak viditeľná je spôsob akým finančné inštitúcie, najmä investičné spoločnosti ponúkajúce služby kolektívneho investovania, uplatňujú poplatky na strane klienta – investora. Teda vstupné alebo výstupné poplatky.

Nielen pre bežného človeka, ale i pre finančného sprostredkovateľa či finančného poradcu bolo vždy zrejmé, že 5 % sa musí rovnať 5 %. Nie je tak tomu vždy. Jeden vstupný poplatok vo výške 5 % sa nemusí nevyhnutne rovnať inému vstupnému poplatku 5 % počítanému z tej istej investovanej sumy.

Ako je to možné? Podstata spočíva v spôsobe výpočtu vstupného poplatku. Zákon číslo 203 z roku 2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v paragrafe 13, odsek 5 hovorí:

„Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 1 alebo investovanej sumy, ak odsek 13 alebo § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Súčet aktuálnej ceny podielového listu a poplatku je predajnou cenou podielového listu.“

Práve tento odsek spomínaného zákona vytvára priestor pre dvojaké uplatňovanie vstupných poplatkov. Čo to v realite znamená, ukážeme na jednoduchom príklade nižšie pod textom. Neoficiálne vyjadrenie Národnej banky Slovenska potvrdzuje, že správcovská spoločnosť môže postupovať jedným z dvoch spôsobov výpočtu vstupných poplatkov, zároveň však dodáva, že tento spôsob musí byť explicitne uvedený v štatúte podielového fondu.

Správcovská spoločnosť môže uplatniť poplatok spôsobom A:

investovaná suma x výška poplatku v % = výška vstupného poplatku

1.000 EUR x 5 % = 50 EUR

Správcovská spoločnosť môže uplatniť poplatok spôsobom B:

investovaná suma - [investovaná suma / (1 + výška poplatku v %)] = výška vstupného poplatku

1.000 EUR – [(1.000 EUR / (1 + 5 %)] = 47,62 EUR

Na prvý pohľad zanedbateľný rozdiel, pri 1.000 investovaných eurách 2,38 EUR.

Vezmime však v úvahu kontrolné prepočty, pri spôsobe A uplatnenia poplatku je poplatok k čistej investícii 5,26 % (50 / 950), pri spôsobe B rovných 5 % (47,62 / 952,38).

Situáciu ohľadom správnosti výpočtu vstupných poplatkov riešila minimálne raz Česká národná banka. Týkala sa aj významnej investičnej spoločnosti pôsobiacej na našom trhu (prostredníctvom organizačnej zložky) a jej programu pravidelného investovania. Česká národná banka vtedy rozhodla, že spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu implementovať správny postup pri výpočte vstupnej investície. Ako dochádzalo k nesprávnemu výpočtu vstupnej investície a poplatku ilustruje nasledovný príklad:

Vstupný poplatok: 5% (napr. pri dynamickom profile) z cieľovej sumy

Cieľová suma:      10 000 EUR

Vstupný poplatok :   500 EUR

Čiastka investície: 9 500 EUR

Pôvodná sadzba: 5,26 % (500/9500*100) z čistej investície

V danom prípade dochádzalo k situácií, kde je podielnikom účtovaný vstupný poplatok z celkovej sumy, pozostávajúcej zo samotnej investície a vstupného poplatku. V prípade, že je uplatnená sadzba vstupnej investície podľa vyššieho uvedeného príkladu, môže dôjsť k porušeniu štatútu, resp. obchodných podmienok daného fondu, alebo môže dôjsť k rozporu s danými dokumentmi a vyšším vstupným poplatkom pre podielnika ako stanovuje štatút fondu.

Ako má podľa ČNB vyzerať postup stanovenia poplatku a čistej vstupnej investície:

CS – CS / (1+ poplatok) 

Vstupný poplatok: 5% (pri dynamickom profile) z cieľovej sumy

Cieľová suma:      10 000 EUR

Vstupný poplatok :   476 EUR

Čiastka investície: 9 524 EUR

Aktuálna sadzba: 5% (476/9524*100) z čistej investície

Český zákon o kolektívnom investovaní hovorí o vstupnom poplatku toto (zákon č. 184 z roku 2004 Sb. v znení neskorších predpisov):

„Investiční společnost vydá podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. Statut též stanoví, který den se považuje za rozhodný den při vydání podílového listu.“

Zákony v oboch krajinách teda pripúšťajú obe možnosti výpočtu poplatkov (z aktuálnej ceny alebo z investovanej sumy v SR, vágne definovaná „srážka“ v ČR), akurát spôsob jeho výpočtu obsiahnutý v štatúte fondu musí byť dodržaný i v praxi.

Nedá nám však neuviesť, že tak ako titulok tohto článku hovorí i prax ukazuje, že 5 % sa nutne nemusí rovnať 5-tim percentám.