Naše je to najlepšie!

Keď predajcovia finančných produktov tvrdia, že „naše je najlepšie“ ide v tom lepšom prípade o nevedomé, v tom horšom o vedomé zavádzanie. Pre korektnosť pod pojmom predajcovia finančných produktov máme na mysli finančných agentov a finančných sprostredkovateľov pri predaji IŽP (vrátane spoločností, ktoré ich zastrešujú alebo zamestnávajú).

Že si za týmto názorom nielen stojíme, ale ho vieme i dokázať svedčí jeden dôležitý fakt. Hĺbková a transparentná analýza produktov IŽP na slovenskom trhu neexistuje. Do dnešného dňa sme sa stretli iba s neúplnými a subjektívnymi analýzami.

Je tomu tak i preto, že produkt investičného životného poistenia je z hľadiska poplatkovej štruktúry a z pohľadu poznania postupu uplatňovania poplatkov najzložitejším produktom nielen pre spotrebiteľov ale aj ich predajcov. A nielen to! Pri porovnávaní výhodnosti (rozumej finančnej výhodnosti) treba mať na zreteli množstvo premenných, o ktorých budeme nielen polemizovať, ale v miere dostupných informácií i prezentovať konkrétne.

Ktoré sú tými premennými, ktoré ovplyvňujú finančnú nákladovosť IŽP? Podstatnú časť z nich sme už uverejnili k poisťovniam, ktoré neskrývajú nielen ich samotnú výšku, ale i postup a systém strhávania poplatkov. Tieto premenné zohľadňujú ukazovatele PER. Pre komplexnosť si uveďme, ktoré poplatky to sú:

1)      počiatočné náklady (buď formou počiatočných podielových jednotiek alebo alokačným percentom),

2)      variabilné náklady (nákupný poplatok alebo rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou podielovej jednotky),

3)      administratívne náklady (za vedenie účtu, za platbu...),

4)      sekundárny management fee.

Toto sú premenné, ktoré známe sú. Majme IŽP, v ktorom nebudeme hodnotiť cenu a kvalitu pripoistení, ale iba sporiacu/investičnú zložku a cenu rizika akejkoľvek smrti strhávanú z hlavnej zložky. Potom na komplexné hodnotenie potrebujeme ešte ďalšie premenné:

5)      cenu rizika akejkoľvek smrti,

6)      spôsob stanovenia veku klienta.

Práve cena rizika akejkoľvek smrti je informácia, ktorú v lepšom prípade získate ťažko, najčastejšie však vôbec. S jednoduchým vysvetlením: „obchodné tajomstvo“ poisťovne.

I tak sa nám podarilo aspoň čiastočne dostať k týmto údajom a v istom rozsahu sa o ne s vami podelíme. Keďže od decembra tohto roka musia poisťovne používať „unisex“ sadzby pre všetky novouzatvorené zmluvy, na nový rok urobíme všetko preto, aby sme aspoň za poisťovne, ktorých sadzbu za riziko smrť budeme v tomto článku porovnávať, opäť porovnali.

Poisťovne a niektoré ich produkty IŽP, ktoré majú sadzby vo VPP priamo uvedené:

-          AXA (Comfort Plus, Partner Invest/+, Comfort Exclusive),

-          Generali (La Vita, Allegro Premium, FinMax),

Poisťovne a niektoré ich produkty IŽP, ktoré majú vo VPP jednoznačný odkaz na výšku sadzieb verejnosti dostupných:

-          MetLife Amslico (Global Invest, MetLife Invest, MetLife Dôchodok),

Na nešťasie tu musíme končiť. Nám sa podarilo ešte získať sadzby od poisťovne Wüstenrot a poisťovne ING. Sadzby poisťovne ING však pre účely tohto porovnania môžeme použiť až po decembri, pretože sú už unisex. Do porovnania nemôžeme zaradiť ani poisťovňu Allianz – SP, nakoľko riziko akejkoľvek smrti v jej programoch IŽP figuruje ako samostatné pripoistenie, ktorého poistné sa správa fixne – počas celej doby platnosti poistenia sa nemení.

Poslednou v tomto článku bude premenná pod číslom 6. V jednej poisťovni môžete byť „o rok starší“ oproti inej. Je tomu tak preto, že poisťovne stanovujú vek na základe dvoch postupov:

a)      tzv. technický vek (aktuálny kalendárny rok mínus rok narodenia),

b)      tzv. dožitý vek (počet celých dožitých rokov).

Tak sa môže v extrémnom prípade stať, že kým v jednej poisťovni bude váš vek napr. 30 rokov, v inej budete mať takmer celý rok iba 29 rokov. Táto skutočnosť prirodzene ovplyvní výšku zrážky za krytie rizika smrti strhávanú z hlavnej zložky v IŽP v neprospech poisťovní používajúcich tzv. technický vek.

Tzv. dožitý vek používajú tieto poisťovne:

1)      ING,

2)      MetLife Amslico.

To, že spôsob určenia veku poisteného pre uplatnenie sadzby zrážok je dôležitý hovoria dva fakty:

I.  dožitý/technický vek sa uplatňuje počas celej poistnej doby,

II. priemerný rozdiel medzi ročnou sadzbou za riziko smrť je medzi jednotlivými rokmi vyše 10 % (priemer za poisťovne, ktorých sadzby máme k dispozícii).

Sadzby za riziko smrť budeme porovnávať medzi dvojicami jednotlivých poisťovní, zvlášť za pohlavie muž a zvlášť za pohlavie žena. A výsledky sú nasledovné:

poisťovňa

poisťovňa

Muž

Žena

Amslico

AXA

80,46

68,87

Amslico

Generali

100,05

100,09

Amslico

Wüstenrot

99,78

53,34

AXA

Generali

124,96

158,34

AXA

Wüstenrot

124,32

79,16

Generali

Wüstenrot

99,72

53,29

Interpretácia je nasledovná, vezmime prvú dvojicu. Pri poistnej dobe od 25-teho do 65-teho roku je možné kryť riziko akejkoľvek smrti pri pohlaví muž priemerne počas celej tejto doby v poisťovni Amslico za sadzbu vo výške 80,46 % oproti tej, ktorú poskytuje poisťovňa AXA.

Keďže vo všetkých vyššie uvedených poisťovniach sme porovnávali IŽP nastavené s výplatou poistnej sumy formou „vyššia z“, za riziko akejkoľvek smrti sa strháva iba z rozdielu stav účtu mínus poistná suma. Je potom zrejmé, že poisťovne s nižšími poplatkami (počiatočnými, variabilnými, administratívnymi a sekundárnym management fee) budú generovať vyšší stav účtu, ale vzhľadom na vyššiu cenu poistenia akejkoľvek smrti zas môžu spôsobiť jeho rýchlejšie znižovanie oproti poisťovni s vyššími poplatkami ale nižším sadzbami za riziko smrť. Čo je teda výhodnejšie? Nižšie poplatky a vyššie sadzby za krytie rizika, alebo naopak? Všetko závisí od komplexného porovnania a od všetkých premenných vstupujúcich do prepočtov v každom jednotlivom prípade. Preto ak vám tvrdia, že „to naše je naj“, buďte opatrný. A ak ste už na našom webe čítali, že poistenie v poisťovni a sporenie v investičnej spoločnosti, vedzte, že takýmto rozhodnutím budete na tom finančne lepšie oproti prípadu, ak použijete jeden program so „všetkým“. Aj multifunkčné zariadenia vedia robiť všetko, otázka znie, ako kvalitne.

 

Dôležité poznámky:

1)       týmto v žiadnom prípade nehodnotíme kvalitu poistenia, t. j. prípadné výluky vo VPP,

2)      porovnávané sadzby za krytie rizika smrti sú sadzby, ktoré sa strhávajú z hlavného poistného formou prirodzeného poistného, nie ako samostatného pripoistenia,

3)      porovnávané sadzby za riziko smrť sú sadzby pre muža/ženu vo veku 25 – 65 rokov.