Naše je to najlepšie II

V októbri minulého roka sme priniesli v článku „Naše je to najlepšie“ prvé porovnanie sadzieb za riziko smrť strhávaných v programoch IŽP, zvlášť za pohlavie žena a muž.

K dispozícii sme mali sadzby v podobe prirodzeného poistného od poisťovní MetLife Amslico, Generali, AXA a Wüstenrot. S dodatkom, že poisťovňa ING už používa unisexové sadzby a poisťovňa Allianz – SP vo všetkých IŽP uplatňuje poistenie rizika smrť ako samostatné poistenie formou rizikového poistenia s fixnou sadzbou poistného.

Dnes máme k dispozícii sadzby prirodzeného poistného už od šestich poisťovní, porovnáme ich ceny navzájom a zároveň porovnáme, ako prechod na sadzby unisexové znížil cenu krytia pre mužov a naopak, zvýšil ceny pre ženy v jednotlivých poisťovniach.

Najskôr však spomeňme, prečo k zavedeniu unisex sadzieb vôbec došlo. Európsky súdny dvor dňa 1. marca 2011 zrušil výnimku pre oblasť poisťovníctva zo smernice EÚ 2004/113/ES (čl. 5, ods. 2) z 13. decembra 2004, ktorou sa zakazuje diskriminácia na základe pohlavia v prístupe k tovarom a službám.

Príslušná smernica nariaďuje, že od 21. 12. 2012 sú poisťovne povinné ponúkať iba sadzby nerozlišujúce pohlavie, tzv. unisexové. Keďže slovenské orgány nestihli zapracovať príslušné nariadenie do slovenskej legislatívy, niektoré zo slovenských poisťovní využili prechodné obdobie do 31. 3. 2013. Od 1. apríla sú všetky poisťovne na Slovensku povinné používať iba sadzby unisexové. Zavedenie unisexových sadzieb sa však nijak nedotkne zmlúv uzatvorených so sadzbami neunisexovými.

Pri porovnaniach cien prirodzeného poistného v programoch IŽP sme postupovali nasledovne:

1)      porovnávali sme zásadne iba poisťovne, ktoré strhávajú poistné za akúkoľvek smrť prirodzeným poistným v programoch investičného životného poistenia,

2)      porovnávali sme sadzby pri veku od 25 od 65 rokov života,

3)      zvolili sme benchmark, poisťovňu MetLIfe Amslico, ktorej sadzby zo šiestich poisťovní sú najnižšie,

4)      nezohľadňovali sme spôsob stanovenia veku klienta poisťovňou (okrem MetLife Amslico a ING poisťovne používajú ostatné poisťovne tzv. technický vek, čím sadzby prvých dvoch menovaných môžu vyjsť ešte mierne lacnejšie),

5)      v tabuľke č. 1 sa nachádza porovnanie, ktoré možno interpretovať nasledovne: o koľko % priemerne je v inej poisťovni sadzba vyššia na zabezpečenie krytia v rovnakej výške oproti benchmarku,

6)      v tabuľke č. 2 sa nachádza porovnanie, ktoré možno interpretovať nasledovne: o koľko % sa zmenila cena krytia pre ženu resp. muža prechodom na unisexovú sadzbu v rámci jednej poisťovne.

 

Tabuľka č. 1

Poisťovňa

Rozdiel v cene oproti benchmarku v %

MetLife

+ 0,00

Generali Slovensko

+ 2,43

ING

+ 23,46

Wüstenrot

 + 25,05

AXA

 + 38,06

CIG Pannónia

+ 126,24

 

Tabuľka č. 2

Poisťovňa

Zmena sadzby žena (v %)

Zmena sadzby muž (v %)

MetLife

+ 109,78

- 27,69

Generali

+ 115,63

- 25,95

AXA

+ 92,83

- 20,01

Wüstenrot

+ 36,29

- 9,91

 

Ako vidno z tabuľky č. 1, sadzby MetLIfe Amslico sú najnižšie, tesne nasledované poisťovňou Generali Slovensko. Väčšie rozdiely možno badať u tretej až piatej poisťovne a bezkonkurenčne na chvoste sa nachádza maďarská poisťovňa CIG Pannónia.

Z tabuľky č. 2 možno vyčítať, že kým sadzby žien najmä u prvých troch poisťovní rapídne vzrástli (aj na vyše dvojnásobok), sadzby mužov klesli iba o približne polovicu zmeny u žien. Hovorí to tiež o tom, že pôvodné sadzby týchto poisťovní, teda sadzby ženské a mužské boli (sú) výrazné cenovo odlišné. Najmenší rozdiel v cene poistenia žena/muž bol naopak v poisťovni Wüstenrot.

 

Poznámky:

1)      V súvislosti s faktom, že sadzby za riziko smrť sú poisťovńami vnímané citlivo, nezverejňujeme sadzby v „surovom“ stave.

2)      Hodnotenie ceny krytia by nemalo byť jediným faktorom pri výbere poisťovne, dôležitým hľadiskom by mal byť i obsah všeobecných poistných podmienok, teda množstvo a typ výluk a krátení poistného plnenia.