Nepoznáme cenu života, ale...

cena rizika pic

Cena života je nevyčísliteľná. Vyčísliteľná a porovnateľná je na druhej strane cena, ktorú od vás pýtajú poisťovne v investičnom poistení.

Tak ako sme v článkoch z 1. 10. 2012 a z 22. 4. 2013 porovnali niektoré z transparentnejších poisťovní, rozšírili sme porovnávaciu bázu a vytvorili index, ktorým sme porovnanie zjednodušili a za porovnávaciu bázu zvolili posledné úmrtnostné tabuľky publikované Štatistickým úradom SR z roku 2012.

Použili sme pri tom rovnaké vstupné údaje. A to sadzby, ktoré si poisťovne strhávajú za riziko smrť, u klienta vo veku medzi 25. az 65. rokom v programoch IŽP formou prirodzeného poistného (poistného s rastúcou sadzbou odzrkadľujúcou rastúce riziko zvyšujúcim sa vekom poisteného). Tieto sadzby sme v tomto vekovom intervale porovnali s úmrtnostnými tabuľkami a tieto rozdiely následne spriemerovali.

Porovnávať teda nebudeme poisťovne medzi sebou, ale poisťovne so “štatistikou”. Sadzby, ktoré sme použili, sú výlučne “unisexové”.

Keďže sa do popredia dostávajú rizikové poistenia bez investičnej zložky s fixným poistným, v žiadnom prípade nemožno toto porovnanie aplikovať i na tieto programy. 

Nezabúdajme tiež, že cena nemá byť jediný ukazovateľ rozhodujúci pri výbere, ale poistné podmienky a výluky jednotlivých poisťovní. Taktiež, že výhodnosť toho ktorého programu ovplyvňujú aj ďalšie faktory. O tých sme písali v článku z 30. 5. 2013.

Ďalší postreh, úmrtnostné tabuľky ŠÚ SR zahŕňajú štatistiky za celú populáciu, teda zdravých i chorých (rozumej nepoistiteľných alebo poistiteľných za stažených podmienok), preto skutočná marža poisťovní je vyššia ako sú výsledky uvedené v porovnaní, ktoré nájdete v priloženom .pdf súbore.

 

Odporúčame:

Na zaujímavé štatistiky sme narazili v článku na eTrende. Autor rozoberá štatistiky úmrtnosti v SR, filozofiu stanovenia cien v rizikovom poistení (poistné stanovené fixne) a zároveň príčiny úmrtí pre obe pohlavia. Pre rozšírenie rozhľadu tak sprostredkovateľov i poistených môžeme iba odporučiť.