TANK exTER a hodnotenie programov pravidelného investovania

Tank nie je iba označenie pre pásové obrnené bojové vozidlo, ale aj označenie pre nákladový ukazovateľ používaný v našich hodnoteniach finančných produktov.

TANK alebo totálna nákladovosť konštrukcie je ukazovateľ, ktorý hovorí, o koľko percent je nižší stav účtu oproti ideálnej, rozumej bezpoplatkovej investícii. Dá sa uplatniť na akýkoľvek produkt jednorazového či pravidelného investovania. Stačí poznať všetky poplatky a spôsob ich uplatňovania, výšku jednorazového alebo pravidelného vkladu a dobu investovania.

TANK = 1 - (hodnota investície/hodnota ideálnej investície)

TANK 20R 30/50/100 = TANK pre 20-ročný program s mesačným pravidelným vkladom 30, resp. 50, resp. 100 €.

Pri investičných programoch, ktoré investujú do podielových fondov, okrem „štandardných“ poplatkov (vstupné, výstupné, administratívne...), vstupujú do tohto ukazovateľa i celkové náklady podielového fondu – TER, teda Total expense ratio. Z čoho sa skladá TER?

TER = celkové ročné náklady fondu/priemerná čistá hodnota aktív fondu (NAV)

Celkové ročné náklady fondu tvoria:

1)      manažérske poplatky (t. j. poplatky za riadenie portfólia),

2)       poplatky za služby (t. j. poplatky za poštovné, telefóny, internet...),

3)       ostatné služby (t. j. náklady na depozitára, audítora, účtovníctvo, právne služby...),

4)       distributérske poplatky  (t. j.  marketingové kampane, brožúry, letáky...).

V prospektoch správcovských spoločností nájdeme informáciu o výške manažérskeho poplatku (poplatku za správu fondu) a depozitárskeho poplatku. Ostatné zväčša nie.

Ukazovateľ TANK exTER je potom ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, o koľko percent menej prinesie investícia oproti ideálnej abstrahovaním celkovej nákladovosti podielového fondu. Prečo o túto položku ukrátený ukazovateľ nákladovosti?

Jednoducho preto, že dopátrať sa k TER za podielové fondy na Slovensku je rovnako ťažké ako získať rizikové sadzby niektorých poisťovní.

I tak má TANK exTER vysokú výpovednú hodnotu a to aj preto, že hodnota podielovej jednotky je o jeho výšku už očistená. Ktoré premenné vstupujú do výpočtu tohto ukazovateľa?

Poplatky, ktoré vstupujú do výpočtu TANK exTER:

I.                    poplatky na strane podielnika:

1)      vstupné/výstupné (používajú všetky správcovské spoločnosti),

2)      transakčné (iba eic),

 

II.                  Spôsob uplatnenia vstupného poplatku:

1)      priebežný vstupný poplatok (ideálna voľba) je možný v programoch Alico Funds Central Europe, Conseq, Cornhill Management (okrem Konta života), eic, IAD Investments a Pioneer Investments,

2)      predplatený priebežný vstupný poplatok (viď komentár na konci článku *) je možný v Conseq, eic a Pioneer Investments,

3)      predplatený jednorazový vstupný poplatok (viď komentár na konci článku *) je možný v programoch Alico Funds Central Europe, AXA, Conseq, ČP Invest, eic a Pioneer Investments,

 

III.                Spôsob výpočtu vstupného poplatku priebežného:

1)      vklad x sadzba poplatku (AFCE, Pioneer Investments),

2)      vklad - [vklad/(1+sadbza poplatku)] (eic, IAD, Conseq),

 

IV.                Administratívne poplatky:

1)      jednorazové (Conseq),

2)      mesačné (takmer všetky od SFM/Cornhill Management),

 

V.                  Sekundárny management fee (poplatok za správu portfólia zo strany administrátora):

1)      uplatňuje - Alico Funds Central Europe, SFM/Cornhill Management v oboch Kontách Života, Conseq v 3D Invest,

2)      neuplatňuje – všetky ostatné,

 

VI.                Výška ročného výnosu

 

Keďže výška TER je neznáma urobíme jedno zjednodušenie, a to, že výnos unifikujeme pre 3 rizikové triedy fondov (fondových balíkov) a každému z nich priradíme nasledovný výnos:

1)      Dlhopisové fondy: 4 % p. a.,

2)      Zmiešané fondy: 5,5 % p. a.,

3)      Akciové fondy: 7 % P. a..

Výsledok TANK exTER nám potom povie, aká je nákladovosť programov, ak by všetky fondy (fondové balíky) v danej rizikovej triede zarábali rovnako. Je to zjednodušenie, ale výrazne pomôže rozdeliť programy na drahé vs.  cenovo akceptovateľné a zároveň ukáže ako ovplyvňuje  voľba vstupného poplatku nákladovosť programu . Navyše predikovať výnos dopredu niekoľko rokov či dekád by bolo nespravodlivé (viď Pavel Kohout; Investiční strategie pro třetí tisíciletí, 4. rozšírené vydanie,  str. 37 - 39).

Okrem vyššie uvedených premenných je dôležité pri hodnotení programov pravidelného investovania brať do úvahy ešte nasledovné:

I.        Stálosť zloženia portfólia (týka sa najmä fondových balíkov)

-          časté zmeny portfólií programov (Konto života, Konto života Plus),

II.      Existencia rôznych obmedzení

-          investovanie iba k jednému určenému dňu v mesiaci (Conseq),

-          existencia výstupných poplatkov pri zániku zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby investovania (Konto života Plus),

-          existencia security depozitu (LiveFlex),

-          dlhá lehota pri redemácii (programy SFM/Cornhill Management).

 

Poznámky:

⃰ Prečo neodporúčame predplatené vstupné poplatky/v akých situáciách dávajú zmysel:

1)      časová hodnota peňazí  - prečo platiť za službu dnes, ktorú využíjem o 20 rokov?,

2)      kvalita správcovskej spoločnosti sa môže zhoršiť – predplatený poplatok mi nik nevráti, a tým mi sťaží prechod do iného programu,

3)      môže sa mi zmeniť finančná situácia a nikdy nedosporím do cieľovej sumy – zaplatil som zbytočne,

4)      preplatený vstupný poplatok má zmysel iba ak a) znížim jeho hodnotu na minimálne polovicu,  alebo b) uvediem kratšiu dobu pravidelného investovania, ktorú následne po jej uplynutí predlžujem (nedá sa to pri programoch s automatickou realokáciou), alebo kombinujem a) a b).

V tomto článku hodnotíme iba programy od spoločností uvedených v záložke „Investičné programy“ na webe transparentne.info. Výšky poplatkov a ukazovatele nákladovosti TANK exTER nájdete v záložkách jednotlivých inštitúcií v stiahnuteľných .pdf súboroch.