Alico Funds CE

Správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe sa venuje vytváraniu a správe otvorených podielových fondov a riadeniu investičných portfólií. Alico pôsobí v 54 krajinách sveta a je zastúpené na všetkých hlavných finančných trhoch.

Alico Funds CE bola založená poisťovňou Amslico poisťovňa - Alico, a. s., ktorá je jej 100 % vlastníkom. AFCE vytvorila 6 podielových fondov a svoju ponuku rozšírila o 10 subfondov spoločnosti PineBridge Investments, ktorá je jej sesterskou spoločnosťou.

Na Slovensku spoločnosť okrem jednorazových investičných možností ponúka i 4 progamy pravidelného investovania, ktoré spoločne nesú názov - Variabilný investičný program - konkrétne:

 1. V. I. P. Junior,
 2. V. I. P. Stabilita,
 3. V. I. P. Renta,
 4. V. I. P. Premium.

Variabilné investičné programy investujú do portfólií tvorených niektorými zo 6 fondov AFCE. Rozdiely medzi týmito programami sú okrem grafickej úpravy "Návrhu na uzavretie zmluvy o riadení portfólia" v tom, že V. I. P. Premium umožňuje spolu s pravidelným investovaním kryť úrazové riziká.

Typ správy

Všetky štyri programy sú automaticky aktívne riadené a toto riadenie spočíva v presúvaní investícií z rizikovejších fondov do konzervatívnejších so skracujúcim sa investičným horizontom. Dva z fondov zároveň umožňujú portfólio manažérovi upravovať percentuálne zastúpenie viac či menej rizikových aktív.

Administrátor programov

Programy sú administrované priamo správcovskou spoločnosťou a za výkon svojej činnosti účtuje podľa sadzobníka ročný sekundárny management fee 0,10 %.

Možnosti programov

 1. minimálna mesačná investícia 20 € mesačne (240 € ročne), v programe V. I. P. Premium plus poistné (povinnými sú poistenie smrti následkom úrazu a trvalá invalidita následkom úrazu),
 2. mimoriadny vklad 150 € (so vstupným poplatkom podľa sadzobníka vo výške 2,4 %),
 3. jedna zmena stratégie v roku bez poplatku, každá ďalšia za poplatok 16,60 €,
 4. kedykoľvek platenie prerušiť, predčasne program ukončiť, znížiť výšku vkladu, vybrať časť nasporených úspor, všetko bez poplatku,
 5. informácie o stave účtu raz za kalendárny kvartál,
 6. redemácia do piatich pracovných dní,
 7. vybrať si typ vstupného poplatku, buď priebežného alebo predplateného.