AXA

AXA patrí medzi najväčšie finančné skupiny na svete. Na Slovensku pôsobí takmer v kompletnej zostave finančných domov. Ako životná poisťovňa, neživotná poisťovňa, dôchodková správcovská spoločnosť (II. pilier), doplnková dôchodková spoločnosť (III. pilier), banka i investičná spoločnosť.

V rámci investovania ponúka širokú paletu investičných fondov a dva programy pravidelného investovania. Jeden s názvom Tempo a druhý s názvom Generation X, ktorý AXA pripravila so sprostredkovateľskou sieťou PartnersGroup SK. Programy sa líšia iba minimálne, a to zložením portfólií.

Typ správy

Oba programy sú pasívne spravované, skladajú sa zo štandardných fondov alebo fondov fondov, ktoré sú v ponuke pri jednorazovom investovaní. V priebehu životnosti oboch programov nedochádza k switchom alebo shiftom. Aspoň nateraz. Spločnosť AXA pripravuje možnosť navoliť v programoch (a) automatické skonzervatívňovanie investičnej stratégie s blížiacim sa koncom investičného obdobia a (b) uzamykanie výnosov formou Stop/Loss.

Administrátor programov

Administrátorom oboch programov je investičná spoločnosť AXA a za výkon svojej činnosti neinkasuje žiadne ďalšie poplatky okrem štandardného (primárneho) management fee.

Možnosti programov

  1. minimálna mesačná investícia je 50 €, v prípade dynamckého profilu (Tempo) alebo agresívneho profilu (Generation X) je minimálna mesačná investícia 33 €,
  2. oba programy ponúkajú možnosť zastaviť platby, navýšiť platby, skrátiť dobu investovania, predĺžiť dobu investovania, meniť investičnú stratégiu, presúvať investíciu medzi jednotlivými fondmi AXA,
  3. klient získava aktívny prístup k svojmu účtu,
  4. doba redemácie je približne 7 pracovných dní,
  5. pri programoch je možné zvoliť predplatený alebo postupne predplatený poplatok,
  6. v závislosti od dĺžky investičného horizontu a výšky pravidelnej investície spoločnosť ponúka zľavy zo vstupného poplatku až do výšky 50 %.

Iné možnosti pravidelného investovania

Jednou z možností ako sa vyhnúť vstupným poplatkom, je zriadenie AXA EUR Konta s minimálnou počiatočnou investíciou vo výške 165 €. Následne je možné investovať do všetkých ostatných fondov s investíciou iba 16 €. V takom prípade síce spoločnosť uplatňuje výstupný poplatok, ale to iba na tie investície, u ktorých nebol dodržaný investičný horizont. Ten je maximálne 5 rokov. Takto nastavený program prinesie vyšší stav účtu, nakoľko predom zaplatené vstupné poplatky nie sú spotrebované, ale investované.