Refinanční šmejdi...

Refi šmejdi

…alebo potrebuje klient ďalšie starosti v podobe potenciálnych pokút? Zníženie poplatku za predčasné vyplatenie úveru na bývanie z priemerných 5 % na 1 % nepriamo úmerne zvýšilo aktivitu šmejdov nahovárajúcich na refinancovanie. Nič zlé, pokiaľ klient reálne ušetrí a neporuší podmienky úverového vzťahu s pôvodnou bankou.

Aké sú tie podmienky? Napr.: “Záložca bez predchádzajúceho písomného súhlasu banky až do úplného splatenia pohľadávky nezaťaží Záloh (predovšetkým záložným právom a vecným bremenom) v prospech tretej osoby vrátane nájomných a užívacích práv k Zálohu alebo jeho časti”. Ak by k takémuto porušeniu došlo, banka môže uplatniť rôzne sankcie. A to buď (1) vyhlásiť okamžitú splatnosť nesplatenej časti zabezpečenej pohľadávky, alebo (2) uplatniť sankciu vo výške 10 % z nesplatenej pohľadávky (podľa jednotlivej banky).

Skutočnosť, či je alebo nie je banka, z ktorej klient odchádza, oprávnená túto sankciu účtovať, a či je alebo nie je zriadenie záložného práva 2. v rade oslabujúce výkon záložného práva prednostného veriteľa, môže byť predmetom sporu, ale zároveň vypovedá o jednom. Že sprostredkovateľ, ktorý klienta vystaví takémuto riziku, je šmejd idúci iba za províziou a chce si prenos klienta “poistiť”. Pre priemerného spotrebiteľa na finančnom trhu totiž uzavretie celej zmluvnej dokumentácie v novej banke (vrátane zriadenia záložného práva 2. v rade) môže navodzovať dojem, že cesta späť už nie je.

Banky v drvivej väčšine prípadov dorovnávajú konkurečné ponuky a o svojho klienta sa bijú. A toto si uvedomujú aj šmejdi. Nečakajú na ponuku súčasnej banky (ani nevykonávajú aktivitu k tomuto smerujúcu), lebo chcú klienta za odmenu preniesť stoj čo stoj. To, že tým klienti porušujú zmluvné podmienky a hrozia im sankcie, ich nezaujíma. Najhoršie je, že šmejdi nepoznajú zmluvné podmienky jednotlivých bánk. A samozrejme, že nečítali ani pôvodnú zmluvnú dokumentáciu. Pre šmejdov je dôležitý obchod. A nie klient.

Nezaujíma ich ani, že klienti vlastne nič neušetria. Konečný rozdiel v úrokovej miere v stotinách percetného bodu v porovnaní s možnými nákladmi, o ktorých sme písali v článku z 22. 2. 2016, môžu byť ďaleko vyššie ako ušetrených pár EUR na výške splátky.

Isto, sú situácie, kedy pôvodná banka neustúpi a klientovi neostáva nič iné, iba banku zmeniť. Záložné zmluvy však idú na kataster až vtedy, keď má klient od pôvodnej banky vyčíslenie a súhlas s predčasným splatením. Bodka. Akýkoľvek iný postup nie je košér.

Pozn.:

Konkrétne podmienky jednotlivých bánk môžete nájsť v úverových a záložných zmluvách klientov.