Bankopoistenie

Bankové domy ponúkajú k úverom na bývanie možnosť uzavrieť "poistenie splácania úveru". Ako odmenu ponúkajú najčastejšie lepšie podmienky v podobe nižšej úrokovej miery. To, či je takéto poistenie výhodné, sme rozobrali v článku s názvom Bankopoistenie, áno či nie?.

Uzavretím takéhoto poistenia sa stáva dlžník poisteným proti presne vymenovaným rizikám, ktoré v prípade poistnej udalosti zabezpečia dočasné splácanie mesačných anuitných splátok alebo vyplatenie zostatku istiny. Cena takéhoto poistenia závisí buď od výšky mesačnej splátky úveru alebo výšky poskytnutého úveru (nie od veku poisteného). Na výber je zväčša z dvoch alebo troch balíkov.

V prípade, že súčasťou poistenia je Nezamestnanosť, myslí sa ňou nezamestnanosť nedobrovoľná, poistený nie je v žiadnom pracovnoprávnom vzťahu, nie je SZČO ani poberateľom starobného, predčasného starobného ani výsluhového dôchodku, je registrovaný na Úrade práce a je mu súčasne vyplácaná dávka v nezamestnanosti.

I keď takmer všetky banky ponúkajú možnosť zakúpiť si poistenie priamo na pobočkách, nie všetky ponúkajú priame zľavy z výšky úrokovej miery, alebo ponúkajú štandardné produkty poistenia, ktoré je možné dojednať aj bez úveru. V tejto časti sa budeme venovať podmienkam poistenia iba tých bánk, ktorých poistenia znižujú výšku úrokovej miery a súčasne ich nemožno dojednať bez úveru.

 

ČSOB banka

 • nemá v ponuke špeciálne bankopoistenie, avšak uzavretím životného/rizikového poistenia v ČSOB poisťovni (napr. LIFE PLUS) získa žiadateľ o úver zvýhodnenie 0,17 percentného bodu z úrokovej miery.

 

mBank

Prostredníctvom poisťovne MetLife Amslico
Balík (obsah) Smrť a Invalidita
Kto je poistený Všetci žiadatelia o úver
Vstupný vek V čase splatenia úveru nie starší ako 70 rokov
Začiatok poistenia Nasledujúci deň po čerpaní úveru
Cena balíka 1,5 % z výšky úveru jednorazovo, od 25. mesiaca 0,025 % z aktuálnej dlžnej čiastky úveru
Poistné plnenie Aktuálna dlžná čiastka úveru, v prípade dvoch žiadateľov 1/2 zostatku úveru, v prípade troch žiadateľov 1/3 zostatku úveru
 • zvýhodnenie vo výške 0,25 percentného bodu z úrokovej miery,
 • po začiatku poistenia pri poistení Invalidity sa uplatňuje čakacia lehota 12 mesiacov,
 • o prvú splátku poistného vo výške 1,5 % z výšky úveru možno požiadať zvýšenie úveru,
 • pri úvere vyššom ako 192.524,72 € nutnosť absolvovať lekársku prehliadku, do tejto sumy súhlas so Zdravotným prehlásením,
 • poistníkom je banka.

 

Oberbank, OTP banka, Tatra banka

 • nemá v ponuke špeciálne bankopoistenie, uzavretím ktorého by žiadateľ získal úrokové zvýhodnenie.

 

Prima banka

Prostredníctvom poisťovne Cardif  
Balíky (obsah) Súbor A (Smrť, Invalidita, PN) Súbor B (Súbor A + Nezamestnanosť)
Kto je poistený Vždy a len hlavný žiadateľ o úver  
Vstupný vek Max. 53 rokov (technický vek)  
Začiatok poistenia Nultá hodina dňa prvého čerpania  
Cena balíka Súbor A = 8,97 % z aktuálnej splátky úveru Súbor B = 10,74 % z aktuálnej splátky úveru
Poistné plnenie Smrť/Invalidita = zostatok úveru PN/Nezamestnanosť = mesačná splátka
 • uzavretím bankopoistenia dlžníkovi (dlžníkom) nevzniká zvýhodnenie z úrokovej miery,
 • maximálna poistná suma je 50.000 €, keďže podpoistenie banka neakceptuje, nie je ho možné uzavrieť pri výške zostatkov všetkých úverov v Prima banke nad túto sumu,
 • poistenie je možné uzavrieť najneskôr do 6. mesiacov po čerpaní úveru,
 • po začiatku poistenia pri poistení PN sa neuplatňuje karenčná doba, pri poistení Nezamestnanosti sa uplatňuje karenčná doba 90 dní,
 • po poistnej udalosti pri poistení PN a Nezamestnanosti sa uplatňuje čakacia lehota 60 dní (u oboch),
 • maximálna doba plnenia pri poistení PN a Nezamestnanosti je 12 mesiacov (splátok),
 • klient môže počas trvania poistenia urobiť zmenu súboru poistenia z vyššieho balíka na nižší, nie však naopak,
 • maximálna výška mesačného plnenia pri poistení PN a Nezamestnanosti je 1.850 €,
 • poistníkom je banka.

 

Sberbank

(čoskoro uverejníme)

Prostredníctvom poisťovne Metlife    
Balíky (obsah) Balíček A (Smrť, Invalidita) Balíček B (Balíček A + PN) Balíček C (Balíček B + Nezamestnanosť)
Kto je poistený Hlavný dlžník alebo hlavný dlžník a spoludlžník    
Vstupný vek      
Začiatok poistenia 00:00 dňa čerpania úveru alebo 00:00 dňa nasledujúceho po dni podpisu prihlášky    
Cena balíka 0,042 % z výšky čerpaného úveru mesačne (0,075 %) 0,048 % z výšky čerpaného úveru mesačne (0,087 %) 0,058 % z výšky čerpaného úveru mesačne (0,105 %)
Poistné plnenie Smrť/Invalidita = zostatok úveru PN = mesačná splátka Nezamestnanosť = mesačná splátka

 

Slovenská sporiteľňa

Prostredníctvom poisťovne Poisťovňa Slovenskej sporiteľne (Smrť a Invalidita) Cardif (PN a Nezamestnanosť)  
Balíky (obsah) Súbor A - základný (Smrť a Invalidita) Súbor B - rozšírený (Súbor A + PN) Súbor C - komplexný (Súbor B + Nezamestnanosť)
Kto je poistený Ktorýkoľvek z dlžníkov    
Vstupný vek Nižší ako 61 rokov (technický vek)    
Začiatok poistenia Prvý deň v mesiaci nasledujúci po mesiaci, v ktorom poistenie úveru vzniklo    
Cena balíkov Súbor A = 7,90 % z predpísanej úverovej splátky/m Súbor B = 10 % z predpísanej úverovej splátky/m Súbor C = 13,50 % z predpísanej úverovej splátky/m
Poistné plnenie Smrť/Invalidita = zostatok úveru PN/Nezamestnanosť = mesačná splátka  
 • zvýhodnenie vo výške 0,2 percentného bodu z úrokovej miery,
 • po začiatku poistenia pri poistení invalidity sa neuplatňuje čakacia lehota,
 • po začiatku poistenia pri poistení PN sa neuplatňuje karenčná doba, pri poistení Nezamestnanosti sa uplatňuje karenčná doba 90 dní,
 • po poistnej udalosti pri poistení PN a Nezamestnanosti sa uplatňuje čakacia lehota 60 dní (u oboch),
 • maximálna doba plnenia pri poistení PN a Nezamestnanosti je 12 mesiacov (splátok),
 • maximálna výška mesačného plnenia pri poistení PN a Nezamestnanosti je 1.850 €,
 • klient môže počas trvania poistenia urobiť zmenu súboru poistenia z vyššieho balíka na nižší, nie však naopak,
 • počas trvania poistenia je možné zmeniť súbor poistenia pre dvoch dlžníkov na súbor s jedným poisteným,
 • poistníkom je banka.

 

UniCredit Bank

Prostredníctvom poisťovne Ergo    
Balíky (obsah) A (Smrť, PN) B (Smrť, Nezamestnanosť) C (Smrť, Invalidita)
Kto je poistený Hlavný dlžník alebo spoludlžník (iba 1 z nich)    
Vstupný vek max. 55 rokov (úver max. 400.000 €) max. 60 rokov (úver max. 200.000 €)  
Začiatok poistenia deň prvého čerpania  poistná doba je 5 rokov od prvého čerpania  
Cena balíkov 3 % z výšky úveru jednorazovo    
Poistné plnenie Smrť/Invalidita = zostatok úveru PN/Nezamestnanosť = mesačná splátka  

Ostatné:

 • zvýhodnenie vo výške 0,6 percentného bodu z úrokovej miery,
 • poistné je splatné vkladom na účet banky alebo navýšením úveru,
 • do výšky úveru 75.000 € stačí vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave, nad túto sumu do 150.000 € je nutné vyplniť zdravotný dotazník a doložiť vyhlásenie o pracovnom pomere, do sumy 300.000 resp. 400.000 € je navyše nutné absolvovať lekársku prehliadku a doložiť finančný dotazník a potvrdenie o výške príjmu,
 • po začiatku poistenia pri poistení invalidity sa neuplatňuje čakacia lehota,
 • po začiatku poistenia pri poistení PN sa neuplatňuje karenčná doba, pri poistení Nezamestnanosti sa uplatňuje karenčná doba 90 dní,
 • po poistnej udalosti pri poistení PN a Nezamestnanosti sa uplatňuje čakacia lehota 60 dní (u oboch),
 • maximálna doba plnenia pri poistení PN je 12 mesiacov (splátok) a Nezamestnanosti 6 mesiacov (splátok),
 • maximálna výška mesačného plnenia pri poistení PN a Nezamestnanosti je 2.222 €,
 • poistníkom je banka.

 

VÚB

Prostredníctvom poisťovne Cardif  
Balíky (obsah) I (Smrť, Invalidita, PN) J (balík I + Nezamestnanosť)
Kto je poistený vždy dlžník i spoludlžník (nie solidárny)  
Vstupný vek 18 - 65 rokov  
Začiatok poistenia deň prvého čerpania  
Cena balíkov (za každého poisteného) I = 0,0488 % z výšky čerpaného úveru mesačne J = 0,0568 % z výšky čerpaného úveru mesačne
Poistné plnenie Smrť/Invalidita = zostatok úveru PN/Nezamestnanosť = mesačná splátka

Ostatné:

 • zvýhodnenie vo výške 0,2 percentného bodu z úrokovej miery,
 • do výšky úveru 75.000 € stačí vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave, nad túto sumu je nutné vyplniť zdravotný dotazník,
 • po začiatku poistenia pri poistení invalidity sa neuplatňuje čakacia lehota,
 • po začiatku poistenia pri poistení PN a Nezamestnanosti sa uplatňuje karenčná doba 30, resp. 90 dní,
 • po poistnej udalosti pri poistení PN a Nezamestnanosti sa uplatňuje čakacia lehota 60 dní (u oboch),
 • maximálna doba plnenia pri poistení PN a Nezamestnanosti je 12 splátok za jednu poistnú udalosť a 36 mesiacov za celú dobu poistenia pri jednej osobe,
 • maximálna výška mesačného plnenia pri poistení PN a Nezamestnanosti je 1.800 €,
 • poistníkom je banka.

Poznámky spoločné:

 1. podmienky vyššie uvedené sú iba výberom tých najdôležitejších,
 2. ostatné podmienky sú špecifikované vo Všeobecných poistných podmienkach danej poisťovne,
 3. poisťovne uplatňujú na poistenie výluky a obmedzenia v štandardnom rozsahu ako pri iných produktoch komerčného životného/rizikového poistenia (napr. neplnenie/krátenie plnenia pri požití omamných, návykových, psychotropných látok a alkoholu; pri jadrovej katastrofe atď.)