Filozofia projektu

Web projekt Transparentne.info je projektom fyzickej osoby - podnikateľa pôsobiaceho v oblasti finančného sprostredkovania. Projekt od svojho založenia existuje vďaka zanietenosti a bez akýchkoľvek príspevkov alebo podpory zo strany finančných inštitúcií, sprostredkovateľských firiem alebo iných záujmových skupín. Túto vizitku nezávislosti, nekúpiteľnosti a transparentnosti si vždy budeme strážiť.

Transparentnosť slovenského finančného trhu

Súčasný slovenský finančný trh je charakteristický množstvom finančných inštitúcií s pestrou paletou finančných produktov. Charakteristický je i nepriehľadnosťou a komplikovanosťou niektorých finančných riešení, ťažkou dostupnosťou citlivých, ale dôležitých informácií, ktoré ich odlišujú. Ďalšou črtou je informačné vákuum a rastúci dopyt po transparentných informáciách, porovnaniach založených na objektívnych základoch, štandardizovaných postupoch a hodnotenia nezaložené na sympatiách k produktom len preto, že sú v portfóliu sprostredkovateľskej spoločnosti, alebo preto, že je z nich vysoká provízia.

Tím transparentne.info si za svoj cieľ stanovil zvýšenie informačnej základne finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (odbornej verejnosti), prináša dostupnou formou a na jednom mieste informácie, ktoré je buď zložité nájsť, alebo ich finančné inštitúcie skrývajú. Budeme vyvíjať aktivity smerujúce k zvýšeniu otvorenosti – transparentnosti finančných inštitúcií a motivovať ich k zverejňovaniu všetkých poplatkov.

Neúplná pravda nemôže byť pravda

Dnešný trh finančného sprostredkovania je doslova zaplavený rôznymi analýzami finančných produktov a "presnými" kalkulátormi. Mnohé z nich sú nekompletné, nezahŕňajú všetky poplatky spojené s prevádzkou produktu, alebo sú poplatky započítané nesprávnym spôsobom. Tomu neskôr zodpovedá i výsledné poradie produktov, najčastejšie v prospech takých, ktoré daná sprostredkovateľská sieť ponúka.

Transparentne.info vám prináša objektívne hodnotenia finančných produktov a zoraďuje ich podľa výhodnosti na základe štandardizovaných ukazovateľov ako PER, TANK, RiY alebo Rendita.

Podstatnú časť produktových analýz portálu transparentne.info tvoria produkty investičného životného poistenia (IŽP). Je to najmä kvôli faktu, že tieto produkty spájajú 2 služby (poistenie + investovanie) a kvôli tomu, že majú najkomplikovanejšiu poplatkovú štruktúru zo všetkých typov finančných produktov. Okrem IŽP budeme analyzovať aj produkty pravidelného investovania, stavebného sporenia, rezervných účtov a úverov na bývanie.

Vízia

Ako prví a jediní na slovenskom webe uverejníme nominálnu výšku poplatkov, poplatkové štruktúry a hodnoty nákladových ukazovateľov a to nielen pri základných nastaveniach produktov, ale i pri nastaveniach, ktoré spotrebitelia najčastejšie využívajú. Neskôr sa pustíme do veľmi náročnej úlohy porovnania nielen finančnej nákladovosti, ale i kvality a ceny poskytnutej poistnej ochrany v produktoch investičného životného poistenia.

Kriticky sa budeme vyjadrovať k novým produktom so silným marketingom, ale slabším obsahom, zverejníme inštitúcie ochotné poskytnúť všetky informácie o výške a spôsobe uplatňovania poplatkov, ale najmä tie, ktoré odmietnu alebo poskytnú iba časť informácií. Rovnako kriticky sa budeme vyjadrovať k článkom, analýzam, reklamám a hodnoteniam z iných zdrojov, ktoré budú dostupné odbornej verejnosti.

 

„Vidíme, čo iní nie“ neznamená, že to tak musí ostať naveky.

 

Na našom webe sa budeme zaoberať kvalitou poskytovaných produktov od rôznych inštitúcií. Na začiatok zverejníme poplatkové štruktúry a ukazovatele nákladovosti (výnosnosti) sporiacich produktov. Pri IŽP zverejníme ukazovatele PER, pri programoch pravidelného investovania zjednodušený ukazovateľ TANK (TANK exTER) a pri stavebnom sporení ukazovatele Rendita.

V ďalších krokoch porovnáme podmienky pri hypotekárnych úveroch (úveroch ručených nehnuteľnosťami), sporiace účty, komplexný ukazovateľ nákladovosti IŽP, pridáme ukazovateľ nákladovosti poistenia rizika akejkoľvek smrti, ktoré sa zráža či už prirodzeným poistným alebo fixným poistným a pustíme sa do hodnotenia poistnej ochrany.