Metodika

Metodika k produktom IŽP

Programy investičného životného poistenia patria medzi najkomplikovanejšie retailové finančné programy. Spájajú investovanie a poistnú ochranu. Ich hodnotenie môžeme rozdeliť do troch samostatných oblastí:

 1. poplatková štruktúra produktu,
 2. investičná časť produktu a k nej sa vzťahujúce poplatky,
 3. poistná ochrana (cena verzus kvalita).

Všetky tri oblasti dávajú spoločne obraz o nákladovosti a kvalite produktu. Prvé dve sa dajú relatívne jednoducho vypočítať. Do ich hodnotenia nevstupujú žiadne subjektívne premenné. O treťom hľadisku - pomere cena/kvalita poistnej ochrany - to už povedať nevieme. 

Aj preto sa zo začiatku budeme venovať analýzam a porovnaniu prvých dvoch hľadísk. Na hodnotenie poplatkovej štruktúry produktu použijeme ukazovaľ  PER.

Metodika k poplatkovej štruktúre IŽP

PER, alebo „Product Expense Ratio“, je percentuálny ukazovateľ, ktorý vyjadruje, koľko priemerne z ročnej platby do IŽP počas jeho trvania "zhltnú" poplatky.

Pre výpočet tohto ukazovateľa je nutné

 • poznať všetky poplatky a ich nominálnu výšku,
 • aplikovať všetky poplatky spôsobom a v poradí, akým ich jednotlivá inštitúcia pri produkte uplatňuje.

Podmienky porovnateľnosti produktov IŽP ukazovateľom PER

 1. produkt je uzatvorený na určitú dobu (10, 20, resp. 30 rokov),
 2. področnosť platby je mesačná a je uskutočnená bankovým prevodom,
 3. počas celej doby nie je uskutočnená žiadna zmena - nie je zmenená výška bežného poistného, neuplatňuje sa indexácia alebo iné typy pravidelného zvyšovania platby a všetky pripoistenia sú s konštantným poistným (nemenná výška platby do hlavnej zložky, nemenná výška platby za pripoistenia).

Druhy ukazovateľov PER

PERbasic

 • zohľadňuje poplatkovú nákladovosť „čistého“ IŽP, bez hlavného krytia (bez rizika pre prípad smrti a bez prípadných pripoistení).
 • v čitateli obsahuje sumu poplatkov a v menovateli suma platieb (bežného poistného - v tomto prípade môžeme použiť namiesto platby do hlavného poistenia bežné poistné, pretože v tomto ukazovateli je výška oboch totožná) za dobu 10, 20, resp. 30 rokov.

PERplus

 • je druhou úrovňou PER „basic“,
 • zohľadňuje poplatkovú nákladovosť IŽP, ktoré obsahuje pripoistenia s určitou platbou (vo výške 10, 20, resp. 30 EUR mesačne),
 • tento ukazovateľ rozdelí produkty do dvoch skupín, jedna bude mať PER „basic“ i PER „plus“ totožný, druhá bude mať PER „plus“ vyšší - niektoré poisťovne počítajú variabilné poplatky (bid/offer spread) a počiatočné náklady z bežného poistného (bežné poistné = platba do hlavného poistenia + platba za pripoistenia),
 • v čitateli je suma poplatkov, v menovateli suma platieb do hlavného poistenia
 • je postavený za dobu 10, 20, resp. 30 rokov.

PERtotal

 • je treťou úrovňou PER „basic“,
 • v čitateli sú použité údaje z PER „plus“,
 • v menovateli je z platby do hlavnej zložky odpočítaný poplatok za krytie rizika smrti (za tie poisťovne, ktoré v IŽP ako zrážku používajú prirodzené poistné za riziko akejkoľvek smrti),
 • tento ukazovateľ tak poskytne informáciu a nákladovosti IŽP, ktorá zohľadňuje sumár poplatkov k čistej investícii smerovanej do podielových fondov,
 • rovnako ako predošlé, počítaný bude za dobu 10, 20, resp. 30 rokov.

Označenie ukazovateľov PER

 • Podľa množstva údajov, ktoré zohľadňuje:
  • basic, plus, total
 • Podľa dĺžky trvania zmluvy:
  • 10R, 20R, 30R rokov
 • Podľa výšky platby do hlavného poistenia (poistné bez pripoistení):
  • 20h, 35h, 50h
 • Podľa výšky platby do pripoistení (bližšie nešpecifikovaných):
  • 10p, 20p, 30p
 • Podľa pohlavia:
  • M, Ž
 • Podľa sumy pre prípad rizika smrti:
  • 20.000s, 30.000s, 40.000s
 • Podľa spôsobu výplaty pri poistnej udalosti smrť:
  • AJ - vypláca sa poistná suma aj hodnota účtu
  • VZ - vypláca sa „vyššia z“

Príklady:

PERbasic / 30R / 35h = PERbasic na 30 rokov s hlavnou zložkou 35 EUR/m

PERplus / 30R / 35h / 20p = PERplus na 30 rokov s hlavnou zložkou 35 EUR/m, s pripoisteniami 20 EUR/m

PERtotal / 30R / 35h / 20p / m / 30.000s / vz = PERtotal na 30 rokov s hlavnou zložkou 35 EUR/m, s pripoisteniami 20 EUR mesačne, MUŽ, poistná suma na smrť 30.000 EUR s výplatou v prípade poistnej udalosti smrť „vyššia z“

Zásady použiteľnosti ukazovateľa PER

 • Pre porovnateľnosť produktov sú prepočty počítané jednotne na ročnej báze.
 • Ukazovateľ PER je aplikovaný na nastavenie produktu, ktoré sa počas celej jeho doby nemení.
 • Ukazovateľ PER nenarába s čistou súčasnou hodnotou, avšak v takomto prípade by bolo nutné diskontovať nielen samotné poplatky v ďalších rokoch vkladov, ale i samotné vklady v ďalších rokoch. Cieľom ukazovateľa PER je spočítať nominálne zaplatené poplatky.
 • V prípade ukazovateľov PER „total“ je použitý výnos 6 % p. a., očistený o primárny management fee (správcovský poplatok investičnej spoločnoti).

Výhody ukazovateľa PER

 • Jednoduchý pre porovnanie.
 • Je možné ho aplikovať na všetky programy pravidelného investovania prostredníctvom IŽP.
 • Na základe výsledkov je možné rôzne produkty v danom type produktov od rôznych inštitúcií zoradiť vzostupne od najlepšieho (najnižšie číslo – percento) až po najhoršie (najvyššie číslo – percento).
 • Jeho užitočnosť spočíva v dôležitej skutočnosti, že sa dá aplikovať aj na IŽP, ktoré okrem hlavnej zložky (investičnej) obsahuje i pripoistenia, ktorých cena v niektorých programoch niektorých inštitúcií vstupuje do poplatkovej štruktúry (čím vyššia čiastka do pripoistení, tým vyšší základ pre strhávanie poplatkov).
 • Je možné ho aplikovať i na IŽP, ktoré v hlavnej zložke obsahuje i hlavné krytie (poistenie pre prípad akejkoľvek smrti), a to tak, že abstrahuje zo sporiacej zložky cenu krytia pre prípad akejkoľvek smrti, čím hodnotí nákladovosť čistej investície, ktorá vstupuje do podielových fondov.

Slabiny ukazovateľa PER

 • Ukazovateľ PER v prípade IŽP hodnotí finančnú nákladovosť produktu, nie kvalitu poistnej ochrany a cenu za správu investície (hrubý výnos fondu mínus primárny a sekundárny management fee)!
 • Ukazovateľ PER je statického charakteru, v našich prepočtoch nezohľadňuje zmeny výšky poistného.

Metodika k investičnej zložke IŽP

Pripravujeme.

Metodika k programom pravidelného investovania

 TANK, alebo „Typická Nákladovosť Konštrukcie“, je ukazovateľ, ktorý vyjadruje o koľko percent menej investor dostane oproti ideálnemu produktu (takému, ktorý neobsahuje žiaden poplatok). Majme napríklad TANK 30 pri programe pravidelného investovania "X" vo výške 35 %. Hodnotu 35 % potom interpretujeme tak, že nebyť poplatkov, stav účtu pravidelného investovania "X" by nebol o 35 % menší. Alebo, poplatky spôsobili, že stav účtu je vo výške 65 % oproti stavu účtu ideálnej - bezpoplatkovej - investície.

Ukazovateľ TANK vieme použiť pri akomkoľvek pravidelnom i jednorazovom investičnom programe. Na začiatok ho použijeme pre programy pravidelného investovania, ktoré umožňujú platiť vstupný poplatok pravidelne z každej platby.

Zo začiatku použijeme zjednodušenú verziu tohto ukazovateľa, ktorý dostal označenie TANK exTER (TANK excluding TER - TANK abstrahujúci od nákladového koeficientu správcovskej spoločnosti). Je to z dôvodu mimoriadnej náročnosti získať presné a najmä pravdivé informácie o kompletnej poplatkovej nákladovosti fondov. Kompletnú nákladovosť fondu okrem správcovského a depozitárskeho poplatku ovplyvňujú i ďalšie poplatky. Sú nimi ostatné prevádzkové náklady spojené s chodom fondu. Sú to najmä poplatky platobnému agentovi, administrátorovi, za audit, účtovníctvo, právne služby, poštové služby a ďalšie. Niektoré fondy sú navyše zaťažené výkonnostnou odmenou v prípade, že dosahujú výnos nad stanovený benchmark.

Nevýhodou ukazovateľa TANK exTER teda je, že správcovské spoločnosti "hodí do jedného vreca", pretože počíta s unifikovanou výškou výnosu. Jednoznačne však odlíši programy, s ktorými sú spojené vysoké alebo naopak nízke administratívne, provízne, či iné náklady.

Pre výpočet ukazovateľa TANK exTER je potrebné postupovať nasledovne

 • Poznať všetky poplatky vzťahujúce sa k produktom a ich nominálnu výšku (vstupné, výstupné, administratívne, so správou portfólia).
 • Aplikovať všetky poplatky spôsobom, akým ich jednotlivé inštitúcie pri produktoch uplatňujú.
 • Dodržať dôležité pravidlo porovnávať porovnávateľné, t. j. dynamické programy s dynamickými, konzervatívne s konzervatívnymi.

Zásady použité v ukazovateli TANK exTER

 • Porovnania sa aplikujú na programy s pravidelnou mesačnou platbou 30/50/100 €.
 • Výška mesačnej platby ani frekvencia platby sa počas celej doby nemení.
 • Investičný horizont je 10, 20 a 30 rokov, čím vzniknú ukazovateľe TANK exTER 10, TANK exTER 20 a TANK exTER 30.
 • V prípade použitia ukazovateľa TANK exTER budeme pre účely použitia tohto ukazovateľa pri dynamických programoch počítať s ročným priemerným výnosom 7 % p. a., pri vyvážených s výnosom 5,5 % p. a. a pri konzervatívnych s výnosom 4 % p. a. (Priemerným výnosom máme na mysli čistý výnos fondu po uplatnení poplatkov zo strany správcu podielového fondu.)
 • Pri niektorých z programov pravidelného investovania nie je jednoznačne možné určiť rizikový profil, tieto sme do súhrnného porovnania nezaradili. Jedná sa o programy profilujúce sa buď ako extrakonzervatívne alebo superdynamické. Pri nich sme stanovili odlišný výnos.

Dôležitým znakom ukazovateľov TANK a TANK exTER je, že čím dlhší investičný horizont, tým vyššia výška samotného ukazovateľa, ktorá vyplýva z faktu zloženého úročenia.

Metodika k programom stavebného sporenia

Rendita stavebného sporenia je percentuálny ukazovateľ, ktorý vyjadruje priemerné ročné zhodnotenie vkladov do stavebného sporenia. Jeho výšku ovplyvňuje výška poplatkov stavebných sporiteľní, výška štátnej prémie a systém zdaňovania.

Zásady použiteľnosti ukazovateľa Rendita

 • Porovnanie je uskutočňované na 6-ročnom cykle stavebného sporenia,
 • Výška cieľovej sumy a výška vkladov odráža ideálny stav, t. j. získanie práve plnej štátnej prémie,
 • Výška vkladov, frekvencia vkladov počas roka a výška štátnej prémie sú nemenné,
 • Vklady sa uskutočňujú na začiatku roka (1. 1., poplatky za vedenie účtu sa strhávajú 31. 12. a štátna prémia je pripísaná 31. 12.),
 • Individuálne odlišnosti uplatňovania poplatkov stavebných sporiteľní nájdete v sekcii stavebné sporenie pri každej inštitúcii.