O investičných programoch

Investičné programy sú jedným z nástrojov kumulovania finančných prostriedkov, ktoré sú investované na finančných trhoch prostredníctvom podielových fondov. Prinášajú možnosť zhromažďovať a zhodnocovať prostriedky na finančných trhoch s relatívne nízkymi minimálnymi vkladmi, navyše s vysokou flexibilitou a nižšími poplatkami ako ponúkajú poisťovne v programoch investičného životného poistenia.

Delenie investičných programov

Podľa dĺžky investičného horizontu a rizikového profilu klienta na tri základné typy

 1. Konzervatívne, 
 2. Vyvážené,
 3. Dynamické.

V prípade konzervatívnych programov je miera rizika daná zložením portfólia často krát o niečo vyššia ako pri jednorazovom investovaní a rovnakom rizikovom profile. Je to tým, že programy pravidelného investovania priemerovaním nákupných cien eliminujú (znižujú) riziko vyplývajúce z trhových výkyvov. Členenie investičných programov z vyššie uvedeného hľadiska nie je limitujúce, existujú programy dynamické, investujúce na západoeurópskych alebo amerických trhoch, ale taktiež tie, ktoré investujú na trhoch rozvíjajúcich sa krajín (BRIC, next eleven) alebo v jednotlivých sektoroch či komoditách. V takom prípade môžeme hovoriť o typoch superdynamických.

Z hľadiska typu správy

 1. Pasívny typ správy, kde sa zloženie portfólia fondov počas celej dĺžky investovania nemení,
 2. Aktívny typ správy s týmito spôsobmi správy:
 • programy zohľadňujúce skracujúci sa čas zostávajúci do expirácie programu, ktoré postupne skonzervatívňujú portfólio zmenou dynamických fondov do konzervatívnych fondov - tzv. realokácia (čiastočný switch a čiastočný shift),
 • programy, ktoré automaticky po uplynutí určitého časového obdobia (zväčša jedného roka) rebalansujú (čiastočný shift) zloženie portfólia tak, aby každý fond tak ako bol percentuálne zastúpený v portfóliu na začiatku investovania, bol v rovnakej miere zastúpený i po uplynutí tohto určitého časového obdobia (jedného roka),
 • programy investujúce do fondu fondov, ktorý je aktívne spravovaný sekundárnym správcom tak, že aktívne obmieňa zloženie fondov v portfóliu fondu.

Z hľadiska administrácie programu

 1. Administrované priamo správcovskou spoločnosťou,
 2. Administrované treťou stranou.

Z hľadiska voľby úhrady vstupného poplatku

 1. S priebežným poplatkom,
 2. S Predplateným poplatkom,
 3. S postupne predplateným poplatkom,
 4. S výberom jedného z vyššie uvedených typov.

Z hľadiska strany, na ktorú sú poplatky účtované

 1. Na strane klienta, teda tie, ktoré klienta citeľne zaťažujú a ich výšku si vie zistiť z výpisu z účtu: a) vstupný (a/alebo), b) výstupný, c) administratívny, 
 2. Na strane správcovskej spoločnosti (primárny management fee),
 3. Na strane administrátora (sekundárny management fee). 

Na rozdiel od poisťovní (pri programoch IŽP) väčšina programov pravidelného investovania zaťažuje účty klientov iba jedným z poplatkov uvedených v bode 1), a to poplatkom vstupným (výstupným). Na väčšinu programov sa taktiež vzťahuje iba primárny management fee, sekundárny management fee sa uplatňuje na rozdiel od životných poisťovní pri programoch IŽP skôr výnimočne.

Priebežný či predplatený?

Otázka priebežného alebo predplateného poplatku je v prostredí finančného sprostredkovania tabu. Aký finančný dosah má voľba jedného alebo druhého na klienta? Pri porovnávaní týchto dvoch typov poplatkov sa často hovorí i o inom akom finančnom dosahu, a to najmä disciplíne alebo dodržaní pravidelnosti vkladov a investičného horizontu. Pri sprostredkovaní programov pravidelného investovania sprotredkovatelia vo väčšine prípadov "chránia" klienta tým, že mu odporúčia  predplatený poplatok s odôvodnením, "že mu tak pomáhajú danú pravidelnosť a investičný horizont dodržať".  

Najčastejšie používaným dôvodom pre voľbu predplateného poplatku je jeho nižšia nominálna výška oproti poplatku priebežnému a psychologické zdôvodnenie:

 1. Čiastka zaplatená ako predplatený poplatok je nominálne nižšia ako suma zaplatených priebežných poplatkov. Príklad: majme priebežný poplatok vo výške 4,75 % a predplatený vo výške 3,75 % a klienta, ktorý plánuje počas dvadsiatich rokov investovať mesačne 100 €. Pri priebežne platenom vstupnom poplatku tak zaplatí každý mesiac z investovanej sumy 4,75 €, kumulatívne za 240 vkladov teda 1.140 €. Pri predplatenom poplatku, ktorý sa platí dopredu vo výške 3,75 % z celkovo zamýšľanej investície 24.000 € je jeho výška 900 €. Teda o 240 € menej.
 2. Druhým, psychologickým odôvodnením je, že ak si klient niečo predplatí, je viac motivovaný danú službu využiť, v tomto prípade investovať tak dlho a toľko ako si dohodol v zmluve o investičnom programe.

Dajme však bokom domnienky a použime fakty.

Vyvráťme domnienky:

 1. Najväčším motívom je finančná odmena a body (bod je jednotka produkcie sprostredkovateľskej spoločnosti na základe ktorej sa meria obrat jednotlivca - sprostredkovateľa, jeho tímu a celej sprostredkovateľskej spoločnosti). Za priebežný poplatok sprostredkovateľ dostane províziu 240-krát, lež nie hneď, ale rozloženú na 240 častí podľa počtu mesiacov, v ktorých klient realizuje investíciu (podľa príkladu vyššie).. Nehovoriac o tom, že v niektorých sprostredkovateľských spoločnostiach sprostredkovateľ dostane body iba za prvý vklad.
 2. Časté prirovnanie predplatenia poplatku s predplatným do posilňovne tiež nie je na mieste. Jednoducho preto, že ani vstup do posilňovne si nikto nepredpláca na 10, 20 alebo 30 či 40 rokov.

Použime fakty

 1. Ak predpokladáme investičný horizont niekoľkých desaťročí je zrejmé, že určitú dobu (niekoľkých rokov) pred ukončením investičného horizontu bude potrebné obmienať dynamické fondy v portfóliu za konzervatívnejšie. Prečo za investície do konzervatívnejších nástrojov platiť aj násobne vyššie poplatky, ktoré sa uplatňujú pri dynamických programoch?
 2. Ak sa v živote klienta vyskytnú udalosti, kedy nebude môcť dosporiť do celkovo zamýšľanej výšky investície, suma zaplatená za predplatený poplatok sa nevracia nazad, je zaplatená zbytočne.
 3. Použitím výpočtu (a) čistej budúcej hodnoty vkladov vieme dokázať i matematicky výhodnosť priebežného poplatku oproti predplatenému, navyše (b) ukazovateľ TANK (v našom prípade TANK exTER) svedčí jednoznačne v prospech poplatku priebežného. 
 4. Predplatený poplatok je vhodný v prípade kratších investičných horizontov a konzervatívnych typoch programov.

Spôsoby výpočtu vstupného poplatku

V praxi sa stretávame s dvoma spôsobmi výpočtu vstupného poplatku pri nákupe podielovým fondov, iba jeden je však správny:

1. nesprávny

Investícia Poplatok
100 € 4,75 %
100 x 0,0475 4,75 €

Čistá investícia predstavuje 95,25 € a poplatok 4,75 €. Jeho výška k čistej investícii predstavuje 4,9869 % (4,75/95,25)x100.

2. správny

Investícia Poplatok
100 € 4,75 %
100 - [100/(1 + 0,0475)] 4,5346 €

Čistá investícia predstavuje 95,4654 € a poplatok 4,5346 €. Jeho výška k čistej investícii predstavuje 4,75 % (4,5346/95,4654)x100

Väčšina administrátorov programov pravidelného investovania používa pri priebežnom poplatku prvý spôsob výpočtu poplatku.

Analógiu výpočtu môžeme nájsť pri výpočte čiastky DPH z tovaru, ktorý sa predáva za 100 €. Ak máme DPH so sadzbou 20 %, nemôžeme sumu 100 € násobiť dvadsiatimi percentami (dostali by sme čiastku 20 €), ale postupovať tak, aby sme zo sumy 100 € vyabstrahovali 20 %. Suma 100 € je totiž 120 percentami ceny tovaru. Správny výsledok teda dostaneme, keďpredajnú cenu vydelíme číslom 1,2. Potom dostaneme cenu bez DPH 83,33 a DPH 16,67.

Postupujú finančné inštitúcie správne, keď používajú za spôsob/metódu výpočtu postup uvedený ako prvý v poradí?  Zákon čislo 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších novelizácií v paragrafe 41, odsek 5 hovorí:

"Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podľa odseku 1 alebo investovanej sumy. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Súčet aktuálnej ceny a poplatku je predajnou cenou podielového listu".

To, či všetky finančné inštitúcie postupujú v súlade so zákonom preveríme priamo v inštitúcii dohľadu nad finančným trhom, v Národnej banke Slovenska.

 

Dôležité upozornenie:

Voľbu predplateného poplatku automaticky nezavrhujeme, jeho vplyv možno zmierniť či už rozložením v čase (postupným navyšovaním cieľovej sumy, určite však nie zvolením postupne predplateného poplatku), prispôsobením výšky predplateného poplatku - teda jeho znížením oproti štandardnému cenníku.