REA - požierač výnosov

Drvivá väčšina ľudí si nevie predstaviť, ako konkrétne vplývajú poplatky na ich účty v životnom poistení alebo programoch pravidelného investovania a v konkrétne akom rozsahu znižujú výnos, ktorý by mohli dosiahnuť pri bezpoplatkovej (rozumej ideálnej) investícii.

Je pochopiteľné, že bezpoplatková investícia nemôže existovať, môže však poslúžiť ako benchmark, s ktorým sa dá iná, na našom trhu dostupná, investícia porovnať.

Dôležitým predpokladom na výpočet takéhoto porovania je, aby boli k dispozícii:

  1. kompletná poplatková štruktúra (nachádza sa v našich sadzobníkoch),
  2. možnosť pravidelne investovať rovnakú čiastku počas celej doby do rovnakej investičnej stratégie (napr. fondu alebo portfólia niekoľkých fondov).

Nákladovosť pri IŽP vyjadrená ukazovateľom PER (a PER plus) má dve nevýhody. Tou prvou je, že nezohľadňuje časové rozloženie nákladov, pretože PER spriemerováva náklady na poistnú zmluvu do počtu rokov, na ktorú je uzavretá. Druhou je, že nezohľadňuje poplatok za správu aktív poisťovní (tzv. sekundárny management fee). V jednoduchosti totiž PER vyčísľuje, koľko priemerne z každého vkladu do investičnej poistky si zoberie poisťovňa na poplatkoch (počiatočné náklady + variabilné náklady + poplatok za vedenie účtu + inkasný poplatok). Je nutné poznamenať, že tieto poplatky neobsahujú poplatky za krytie rizík, teda za samotné poistenie.

(Pozn.: Ukazovatele nákladovosti a porovnanie medzi jednotlivými poisťovňami a ich programami ukazovateľom PER sú k dispozícii v stiahnuteľných súboroch v podmenu každej poisťovne, napravo od textovej časti.)

Nákladovosť programov pravidelného investovania vyjadrená ukazovateľom TANK exTER je komplexnejšia, pretože okrem zohľadňovania všetkých poplatkov (vrátane poplatku sekundárny management fee), zohľadňuje aj ich časové rozloženie. Jediným nedostatkom je, že napríklad investíciám do akciových fondov priraďuje unifikovaný výnos (používame korektných 7 % p. a.). Teda nejdeme maximálne do hĺbky a nezohľadňujeme primárny management fee, či skôr primárny TER (alebo syntetický TER pri fondoch fondov).

(Pozn.: TER = Total Expense Ratio. Management fee fondu je iba jedným z nákladov fondu, ďalšími nákladmi sú depozitársky poplatok, poplatky za audit, účtovníctvo, právne služby atď. Komplet všetky náklady fondu sú vyjadredné TER koeficientom, ak sa jedná o fond fondov, tento ukazovateľ sa nazýva syntetický TER. To preto, že tento ukazovateľ v sebe zahŕňa kumulatívne náklady za fond, do ktorého strešný fond investuje a zároveň náklady primárneho fondu. Bližšie viď náš článok.)

TANK exTER = TANK bez vplyvu primárneho management fee.

TANK = o koľko % menej budem mať na účte na konci investovania v porovnaní s ideálnou (bezpoplatkovou) investíciou.

Čo je však dôležitejšie, primárny managent fee (a teda aj TER) je už zahrnutý v cene podielovej jednotky. Jeho abstrahovaním teda dostaneme i tak veľmi presný údaj o tom, o koľko menej dostanem oproti ideálnej investícii. Pre unifikáciu, ako píšeme vyššie, sme použili rast ceny podielovej jednotky o 7 % ročne pre všetky akciové fondy/portfóliá akciových fondov.

Poďme však ešte ďalej. Odpočítajme od koncového stavu investície všetky vložené vklady. Dostaneme tak čiastku, ktorú tvoria iba výnosy. A poďme počítať, koľko z potenciálneho výnosu požrali poplatky. Pri bezpoplatkovej investícii to bude 0 (nula) %. A čím vyššie percento, tým nevýhodnejšia investícia. Nazvime náš ukazovateľ REA (Revenues Eatard - z angl. žrút výnosov).

REA = koľko % z výnosov požrali všetky poplatky pri jednotnom zhodnotení akciových fondov o 7 % p. a., kde výnosy predstavujú výnosy bezpoplatkovej investície. Pri všetkých výpočtoch používame ročnú frekvenciu investovania na začiatku obdobia.

Príklad:

Majme pravidelnú ročnú investíciu 600 € (ekvivalent 50 €/m), investujme na začiatku každého roka počas 30 rokov pri výnose fondu 7 % p. a.

Ideálna investícia za toto obdobie zabezpečí stav účtu 60.643,82 €

Výška vkladov je 600 x 30, teda 18.000 €

Výnosy teda predstavujú 42.643,82 € (60.643,82 - 18.000)

REA bude 0 (nula) % (1 - 42.643,82/42.643,82))

 

Majme investíciu s rovnakým nastavením, ale cez IŽP. Vybrali sme také, ktoré bolo roky oceňované Zlatou mincou ako IŽP roka.

Stav účtu IŽP = 50.226,68 €

Výnosy predstavujú 32.226,68 € (50.226,68 - 18.000)

REA bude 24,43 % (1 - (32.226,68/42.643,82))

Všetky poplatky v tomto IŽP spôsobili, že výška výnosov oproti ideálnej (bezpoplatkovej) investícii bude o vyše 24 % nižšia.

 

Takýmto ukazovateľom možeme vypočítať náš REA (požierač výnosov) pre nasledovné programy:

  1. čisté IŽP (bez hlavného poistenia a bez pripoistení),
  2. IŽP s pripoisteniami ale bez hlavného poistenia,
  3. programy pravidelného investovania.

 

Dôležité upozornenie:

Presná výška poplatkov závisí od konkrétneho nastavenia poistnej zmluvy.

Vo výpočtoch sme aplikovali poplatky tak a v takej výške, ako ich poisťovne uverejňujú vo všeobecných poistných podmienkach.