Životné poistenie

Význam IŽP

Primárnou funkciou akéhokoľvek poistenia je poistná ochrana pre prípad nepredvídateľnej udalosti, teda zabránenie vzniku finančnej katastrofy .
Sekundárnou funkciou investičného alebo kapitálového životného poistenia je sporenie, investovanie.
Produkt „čistého“ investičného alebo kapitálového životného poistenia je zbytočne predraženým typom sporenia, investovania.
„Čisté“ investičné alebo kapitálové životné poistenie je také, ktoré okrem sporiacej alebo investičnej zložky neobsahuje žiadnu alebo iba minimálnu poistnú sumu hlavného poistenia (poistenie akejkoľvek smrti) a žiadne alebo iba minimálne poistné sumy prípadných pripoistení.

 

Druhy poplatkov v IŽP

I. BOS (Bid/Offer Spread)

Nákupný poplatok, alebo rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, alebo aj vstupný poplatok. Aj napriek totožnosti (významu) tohto poplatku, poisťovne na Slovensku používajú dva rôzne spôsoby zrážky týchto poplatkov:

 • jeden, o ktorom sme presvedčení, že ho poisťovne aplikujú v rozpore so zákonom (nesprávne) a vzorec na jeho výpočet je nasledovný:

  Príklad:

  poplatok 3 %

  poplatok = 50 x 0,03 = 1,50 EUR

  zložka podliehajúca poplatku 50 EUR

   

 • druhý, o ktorom sme presvedčení, že ho poisťovne aplikujú správne a vzorec na jeho výpočet je nasledovný:

  Príklad:

  poplatok 3 %

  poplatok = 50 – [50 / (1 + 0,03)] = 1,4563 EUR

  zložka podliehajúca poplatku 50 EUR

Rovnaká nominálna výška poplatkov, rozdielna absolútna výška. V prvom prípade je opomínaný fakt, že čiastka, za ktorú sa nakupujú podielové jednotky je čiastka, ktorá obsahuje samotnú investíciu a poplatok, ktorých sumár je 100 %. Podobne sa dá tento spôsob aplikovať na tovar s 20% DPH, ktorý stojí 100 EUR s DPH (83,33 bez DPH a teda DPH je 16,67 EUR):

 • Nesprávny výpočet:
  DPH = 100 x 0,2 = 20 EUR

 

 • Správny výpočet:
  DPH = 100 - [100 / (1 + 0.2)] = 83.33 EUR

 

II. Počiatočné náklady

Poisťovne na Slovensku používajú 2 formy:

 1. počiatočné podielové jednotky (PPJ) alebo
 2. alokačné percento
III. Administratívne poplatky

Poisťovne na Slovensku používajú viaceré druhy administratívnych poplatkov, niektoré používajú jeden z nich, niektoré i viaceré z nich a sú to tieto:

 1. mesačný administratívny poplatok,
 2. ročný administratívny poplatok,
 3. inkasný poplatok,
 4. poplatok za platbu poštovou poukážkou.

Bonusy

Niektoré programy IŽP obsahujú bonusy. Tie možno deliť na dve skupiny: a) bonus – zľava z niektorého z poplatkov od určitej výšky hlavného alebo bežného poistného a b) bonus na konci poistnej zmluvy za vernosť vo forme vrátenia časti zaplateného poplatku.

Režim strhávania poplatkov

V praxi sa stretávame s rôznymi spôsobmi uplatňovania poplatkov. Najväčšie rozdiely vznikajú v prípadoch, keď jedna poisťovňa strháva viaceré z poplatkov iba z čiastky smerujúcej do hlavného poistenia a druhá poisťovňa z bežného poistného (bežné poistné = čiastka do hlavného poistenia + platba za pripoistenia). Režim strhávania poplatkov je presne špecifikovaný pri každom programe IŽP jednotlivej posťovne.