Cornhill Management

SFM Group je marketingovým koordinátorom investičných riešení a programov pravidelného investovania šitých na mieru. Na trhu pôsobí od roku 1997.

Fondy v ponuke SFM prešli v minulých rokoch výraznou reštrukturalizáciou, tie ktoré boli v ponuke v rokoch 2008 - 2010 dnes v ponuke nie sú. Boli premenované a/alebo zlúčené s inými fondami.

Zmeny v samotných investičných nástrojoch vyústili i do zmien programov pravidelného investovania. Ku Kontu života pribudlo Konto života Plus.

Typ správy

SFM Group využíva na správu investícií metódu multimanagementu. Viaceré z fondov zastúpených v jednotlivých portfóliách sú aktívne riadené (na základe hodnôt volatility) a samotné SFM má možnosť vybrať do každého portfólia fondy podľa vlastného výberu.

Administrátor programov

Administrátorom programu Konto života je Privatbanka, a. s. Za výkon činnosti účtuje podielnikom poplatky vo výške, ktorá je uvedená vo výstupoch "Sadzobník a výška poplatkov programov pravidelného investovania". A to prostredníctvom poplatku "sekundárny management fee" a "mesačný administratívny poplatok.

Administrátorom programu Konto života Plus je SFM Group, o. c. p., a. s. Za výkon činnosti účtuje poplatky uvedené v "Sadzobníku". Administratívny mesačný poplatok sa vzťahuje na programy uzavreté do 31. 10. 2010.

Možnosti programov

  1. minimálna pravidelná investícia 30 € mesačne (Konto života), resp. 20 € mesačne (Konto života Plus),
  2. programy umožňujú mimoriadne investovať,
  3. pokiaľ podielniť neuhradí viac ako 3 mesačné platby do programu Konto života Plus, môže obchodník (SFM Group, o. c. p., a. s.) poslať prvú upomienku, pokiaľ podielnik do lehoty uvedenej v prvej upomienke neuhradí sumu pravidelnej investície, môže zaslať druhú upomienku. Druhá a každá ďalšia upomienka sú spoplatené podľa sadzobníka.
  4. ukončiť program Konto života Plus je možné iba po uplynutí doby investovania dohodnutej v zmluve, a to iba za podmienky investovania minimálne celkovej sumy investície dohodnutej v zmluve. Inak je predčasné ukončenie sankcionové. Pokiaľ je zmluva vypovedaná do 6. rokov od jej uzatvorenia, sankcia predstavuje 8 % z cieľovej sumy, maximálne do výšky hodnoty portfólia. Pokiaľ je zrušená po 6. rokoch od jej uzatvorenia, sankcia je 5 % z cieľovej sumy, maximálne do výšky hodnoty portfólia.
  5. výpovedná lehota programu Konto života je 2 mesiace,
  6. klienti získavajú pasívny prístup k stavu investície,
  7. v programe Konto života je možný iba predplatený vstupný poplatok, tento je možné splatiť postupne a to tak, že 70 % investície slúži na úhradu poplatku, zvyšných 30 % je investovaných, a to až do doby, kým je splatená výška predplateného vstupného poplatku,
  8. v programe Konto života Plus je vstupný poplatok priebežný, klient je však povinný uhradiť vstupnú investíciu vo výške 5 % z celkovej sumy investície. Táto je investovaná do korporátnych dlhových cenných papierov emitovaných emitentom so sídlom v rámci Európskej únie (SFM ho však bližšie nešpecifikuje).

Zhrnutie

Štruktúra programov je jednoducho charakterizovateľná ako investícia do fondu fondov, ktorú marketingovo zastrešuje SFM Group a administruje Privatbanka a SFM Group, o. c. p., a. s. Tomu zodpovedá i výška poplatkov, ktorá je neštandardne vysoká. 

Ako vplýva metóda multimanagementu a riadenia portfólia na celkovú nákladovosť programov Konto života a Konto života Plus nájdete v súboroch na stiahnutie.