ČP Invest

ČP Invest, investiční společnosť, a. s., je spolu s materskou Českou pojišťovnou, a. s. súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Generali PPF Holding BV. Pôsobí v 14 krajinách strednej a východnej Európy.

ČP Invest poskytuje služby v oblasti kolektívneho investovania, základnú ponuku tvorí 10 podielových fondov. Ich správu má na starosti Generali PPF Asset Management, ktorý je najväčším správcom investícii v Českej republike. Vo svojom programe pravidelného investovania Partner Invest používa práve týchto 10 podielových fondov.

Typ správy

Program Partner Invest využíva kombinácie aktívnej správy. Tie sú založené jednak (a) na aktívnej realokácii, kedy so skracujúcim sa časom zostávajúcim do expirácie programu dochádza ku skonzervatívňovaniu investície postupným presúvaním investícií z dynamických fondov do fondov konzervatívnejších a jednak (b) na rebalansovaní portfólia, ktorá znamená, že každoročne k 1. 9. dochádza k presunu podielov zo ziskovejších fondov do menej ziskových tak, aby bol zachovaný alokačný pomer medzi fondami podľa aktuálnej fáze programu.

Fázy programu

Typ fázy Typ portfólia
Fáza 1: 40 - 13 rokov Dynamický investičný program
Fáza 2: 12 - 9 rokov Dynamicko - vyvážený investičný program
Fáza 3: 8 - 6 rokov Vyvážený investičný program
Fáza 4: 5 - 3 roky Konzervatívno - vyvážený investičný program
Fáza 5: 2 - 1 rok Konzervatívny investičný program

Administrátor programu

Je ním samotná investičná spoločnosť a za výkon svojej činnosti vrátane aktívnej správy neúčtuje investorom žiadne iné administratívne poplatky alebo management fee okrem štandardných poplatkov za management podielových fondov umiestnených v programoch.

Možnosti programu

  1. minimálna pravidelná investícia je vo výške 10 €, mimoriadna v rovnakej výške,
  2. bez obmedzení a poplatkov kedykoľvek investovanie prerušiť na dobu neurčitú, mimoriadne vkladať, vyberať, predĺžiť či skrátiť dobu investovania, program predčasne ukončiť,
  3. získať pasívny prístup s podrobnými informáciami o stave a pohyboch na účte,
  4. redemácia do piatich pracovných dní,
  5. predplatený vstupný poplatok je nutné uhradiť spoločne s prvou pravidelnou investíciou.