ČSOB stavebná sporiteľňa

ČSOB stavebná sporiteľňa je na Slovensku najmladšou špecializovanou bankou v oblasti prijímania vkladov a poskytovania úverov na bývanie prostredníctvom stavebného sporenia. Svoju činnosť zahájila v roku 2000. Svojimi trhovými podielmi na vkladoch i úveroch je zároveň najmenšou stavebnu sporiteľňou.

Na účely ukazovateľa čistá rendita použijeme poplatky, ktoré sporiteľňa účtovala v danom roku. Použijeme údaje voľne dostupné zo sadzobníka poplatkov na webe sporiteľne.

Použité postupy

Pri počítaní čistej rendity sa riadime metodikou opísanou v sekcii "Metodika" a individuálnymi postupmi strhávania poplatkov, a teda jej výpočet bude vychádzať zo šesťročného cyklu sporenia, počas ktorého nebude dochádzať k zmene akýchkoľvek podmienok a bude tiež abstrahovať od akýchkoľvek príležitostných bonusových akcií. Výška vkladu bude stanovená tak, aby bolo možné dosiahnuť čo najvyššie percento čistej rendity. Výška cieľovej sumy v ČSOB nie je dôležitá, pretože ako jediná sporiteľňa jeho výšku stanovuje fixným poplatkom.

Poplatky

V roku 2011 podľa sadzobníka

- poplatok za uzatvorenie zmluvy = 33,19 € (po 1. 9. 2011 40 €)

- ročný poplatok za vedenie zmluvy o stavebnom sporení = 16 €

V roku 2012 - 2016 podľa sadzobníka

- poplatok za uzatvorenie zmluvy = 40 €

- ročný poplatok za vedenie zmluvy o stavebnom sporení = 12 €

 

Poplatok za uzatvorenie zmluvy je splatný pri uzatvorení zmluvy.