EIC

European Investment Centre je obchodník s cennými papiermi špecializujúci sa na služby spojené s investovaním do podielových fondov. Ponúka viac ako 800 fondov od 30 správcovských spoločností.

Investorom ponúka jednorazové alebo pravidelné investovanie. V oblasti pravidelného investovania je možné prostredníctvom cieľového účtu sporiť do určitého mixu fondov (cez jeden zo štyroch typov sporenia) alebo aj do jedného konkrétneho fondu.

Typ správy

Všetky štyri typy sporenia sú charakteristické dvoma fázami, akumulačnou a stabilizačnou. V prvej sa používa čísto pasívna správa, nedochádza k operáciám switch ani shift. V druhej, stabilizačnej fáze, sa úspory postupne presúvajú do menej rizikových aktív.

Pri výbere pravidelného investovania do jedného konkrétne vybraného fondu je možné investovať celú plánovanú dobu iba do tohto jediného fondu.

Administrátor programov

Je ním samotné eic, za svoje služby si účtuje poplatky podľa cenníka. V prípade programov pravidelného investovania ide o poplatky za vykonanie pokynu na (a) kúpu, (b) predaj alebo (c) výmenu fondu vo výške:

  1. v prípade peňažného fondu 0,1 % z objemu investície,
  2. v prípade dlhopisového fondu 0,2 % z objemu investície,
  3. v prípade zmiešaného fondu 0,25 % z objemu investície,
  4. v prípade akciového fondu 0,3 % z objemu investície.

Možnosti programov

  1. minimálna pravidelná investícia 10 € mesačne,
  2. kedykoľvek platbu zvýšiť, znížiť, na neurčitú dobu prestať investovať, predĺžiť alebo skrátiť dobu investovania, mimoriadne vložiť, mimoriadne vybrať časť prostriedkov alebo celú investíciu za poplatok vykonanie pokynu,
  3. klienti získavajú on-line prístup, ktorý za účasti sprostredkovateľa je i aktívnym prístupom,
  4. konfirmácie o každej transakcii prostredníctvom mailu,
  5. redemácia zvyčajne do 7. pracovných dní,
  6. možnosť zvoliť predplatený alebo priebežný vstupný poplatok (jeho výšku môže navyše sprostredkovateľ stanoviť, maximálne do výšky uvedenej v štatúte fondu).

Pri výpočte ukazovateľa TANK exTER sme použili 3 programy, pričom prvý z nich investuje po celý investičný horizont výlučne do dlhopisového fondu so vstupným poplatkom 2,5 %, druhý investuje výlučne do zmiešaného fondu so vstupným poplatkom 4 % a tretí investuje výlučne do akciového fondu so vstupným poplatkom 5 %.