NOVIS Poisťovňa

NOVIS Poisťovňa začala na slovenskom trhu pôsobiť od decembra 2013, tento trh je zároveň jej prvým, na ktorom poskytuje poisťovacie služby v oblasti životného poistenia. Za jej vznikom stojí okrem akcionárov z 12 krajín Siegfried Fatzi, ktorý roky z postu generálneho riaditeľa viedol poisťovňu Wüstenrot.

Poisťovňa svoje produkty, či skôr produkt, predáva výhradne prostredníctvom nezávislých finančných sprostredkovateľov.

Program jej investičného životného poistenia "NOVIS univerzálne poistenie pre zdravý a dlhý život", sa vyznačuje najmä týmito odlišnosťami oproti konkurencii:

 • nepozná poplatok BOS (alebo percentuálne poplatky za nákup podielových jednotiek),
 • účtuje sekundárny management fee vo výške 0,1 % z hodnoty poistného účtu mesačne, minimálne však vo výške 1 € mesačne,
 • na investovanie používa výhradne vlastné (poistné) ETF fondy; pričom NOVIS Akciový ETF Fond je zaťažený veľmi nízkym primárnym management fee, čím sa podstatne eliminuje vplyv sekundárneho management fee,
 • hodnota podielovej jednotky je vždy 1 €, preto môže rozpačito znieť článok 8, bod 1, písmeno b) Všeobecných poistných podmienok, "pokiaľ je mesačné zhodnotenie pozitívne, sú pripísané nové podielové jednotky; pokiaľ je mesačné zhodnotenie negatívne, sú podielové jednotky odpočítané",
 • za zdravotný stav je možné získať zľavy alebo naopak prirážky k základným sadzbám,
 • v prípade smrti poistníka vo variante "NOVIS Bonus za prežitie" sa poistné plnenie vo výške hodnoty poistného účtu vypláca alikvotne medzi všetky poistné účty tých zmlúv, ktoré majú dojednaný "NOVIS Bonus za prežitie",
 • všeobecné poistné podmienky obsahujú kompletný prehľad poplatkov a klauzulu, že "Poistiteľ nie je oprávnený zmeniť sadzobník administratívnych zrážok počas celej doby trvania poistnej zmluvy".

Riziko smrť

Pri poistnej udalosti akákoľvek smrť je poistné plnenie vždy vyplácané metódou súčet poistnej sumy a hodnota poistného účtu. Rizikový príspevok sa strháva sadzbou prirodzeného poistného, teda podla aktuálneho veku, ktorý sa stanovuje technicky (kalendárny rok mínus rok narodenia).

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

DMMP (dohodnuté minimálne mesačné poistné) je nastavené na sumu 20 €. Počiatočné náklady sa strhávajú vždy iba z tohto DMMP, hoc poistník može platiť i vyššie sumy. V rámci DMMP je možné navoliť akékoľvek pripoistenia s poistnou sumou v rámci stropov stanovených poisťovňou.

Investičné možnosti

NOVIS Poisťovňa umožňuje alokovať poistné do týchto fondov:

 1. NOVIS Garantovane Rastúci Fond - fond s garantovaným zhodnotením minimálne vo výške stanovenej Národnou bankou Slovenska,
 2. NOVIS Akciový ETF Fond - fond investujúci do iných ETF fondov (skladá sa z MSCI World ETF a MSCI Emerging Markets ETF, oba rovnakým dielom),
 3. NOVIS World Gold Standard Fond - fond investujúci do zlata alebo iných inštrumentov, ktorých hodnota závisí od hodnoty zlata,
 4. NOVIS Podnikateľský Fond - fond investujúci do základného imania firiem, úverových inštrumentov, private equity, venture fondov alebo High Yield ETF fondov,
 5. NOVIS Hypotekárny Fond - fond investujúci do hypotekárne zabezpečených úverov, hypotekárnych záložných listov alebo iných finančných inštrumentov zabezpečených záložným právom alebo ktorých hodnota sa vzťahuje na vývoj realít.

Nákladový ukazovateľ PER basic, porovnanie s ostatnými programami a PER plus nájdete v priložených .pdf.

Ďalšie informácie môžete získať i v nasledujúcom článku.