Pioneer Investments

Skupina Pioneer Investments pôsobí v oblasti riadenia podielových fondov už od roku 1928. Vtedy bol založený štvrtý najstarší fond v USA - Pioneer Fund. Skupina pôsobí na všetkých dôležitých trhoch, hlavným sídlom je talianske Miláno. Na Slovensku pôsobí od roku 2001.

Na Slovensku ponúka viac ako 50 podielových fondov a 6 portfólií v programoch pravidelného investovania. Pioneer Investments je držiteľom ratingu M2 od spoločnosti FitchRatings, mnohé z podielových fondov sú držiteľmi ratingov od Standard & Poor´s a rankingov od Morningstar.

Typ správy

Všetkých šesť portfólií je spravovaných pasívne, to znamená, že bez rozdielu zostávajúceho času do expirácie programu ostáva zloženie portfólia rovnaké. Meniť portfólio je možné na základe žiadosti podielnika.

Adminstrátor programov

Je ním správcovská spoločnosť Pioneer Investments a za výkon tejto činnosti neúčtuje žiadne mesačné alebo extra poplatky (sekundárny management fee).

Možnosti programov

  1. minimálna pravidelná investícia 30 € (na mesačnej, obmesačnej, kvartálnej, polročnej, ročnej báze),
  2. kedykoľvek platbu zvýšiť (neobmedzene), znížiť (za minimum 30 €), zastaviť (na neobmedzenú dobu), vybrať časť alebo celý stav účtu, skrátiť dobu investovania, predĺžiť dobu investovania, meniť portfólio formou shift - všetky uvedené možnosti bez poplatku,
  3. získať pasívny prístup k stavu účtu,
  4. prostredníctvom finančného sprostredkovateľa získať informácie o podrobnom vývoji investície a zhodnocovaní jednotlivých fondov v portfóliu programu,
  5. rýchla redemácia bez akýchkoľvek poplatkov (v priemere 7 pracovných dní),
  6. voliť typ ale i výšku vstupného poplatku (vo výstupe Sadzobník poplatkov sú uvedené maximálne výšky vstupných poplatkov).