Slovník pojmov

Vocabulary for the lexicon module

A

Akumulačné podielové jednotky search for term
Zmluva IŽP má definovanú dĺžku obdobia, počas ktorého sa z bežného poistného strhávajú počiatočné poplatky. Časť poplatkov počas tejto doby smeruje do nákupu podielových jednotiek, ktoré sa preto nazývajú akumulačné podielové jednotky.
Alokačné percento search for term
Vyjadruje, aká časť bežného poistného (alebo platby do hlavnej zložky poistenia) je použitá na zaplatenie počiatočných poplatkov zmluvy.

B

Benchmark search for term
Výsledok alebo úroveň s ktorou sa porovnáva výkonnosť podielových fondov.
Bežné poistné search for term
Výška sumy uvedenej na zmluve, ktorú je poistený/poistník povinný platiť na mesačnej, štrťročnej, polročnej či ročnej báze.
BOS search for term
Bid/Offer Spread je výška pecentuálneho poplatku v IŽP podobná vstupnému poplatku pri kolektívnom investovaní.

D

Dožitý vek search for term
Skutočný vek klienta.

E

Efektívna úroková miera search for term
Úroková miera zohľadňujúca področnosť pripisovania úroku; čím častejšie pripisovanie, tým vyššia efektívna úroková miera pri rovnakej nominálnej úrokovej miere.
Empty units search for term
Prázdne jednotky alebo počiatočné podielové jednotky.

F

Fixné poistné search for term
Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení i napriek rastúcemu riziku spočívajúcom v rastúcom veku klienta najmä pri rizikovom poistení akejkoľvek smrti alebo vážnych ochoreniach.

H

Hlavná zložka search for term
Časť bežného poistného v IŽP smerujúca do investície (z ktorej sa v prípade existencie poistenia akejkoľvek smrti stráhajú zrážky na krytie tohto rizika).

I

Ideálna investícia search for term
Investícia, ktorá nie je zaťažená žiadnym poplatkom.
Investovateľné poistné search for term
Časť bežného poistného, ktorá je investovaná.

K

Karenčná lehota search for term
Obdobie, počas ktorého neplatí poistná ochrana - platnosť poistenia je odložená. Na to, aby bolo poistenie platné je nutné splniť určitú podmienku, najčastejšie časovú. Karenčná lehota sa najčastejšie uplatňuje pri riziku krytia Ťažkých/civilizačných ochorení.

L

LTV search for term
Loan-to-Value je percentuálne vyjadrenie, koľko maximálne z hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znalcom a akceptovanej bankou, banka poskytne žiadateľovi o úver.

N

Nominálna úroková miera search for term
Ročná úroková miera vyjadrená ako p.a.

O

Odložená daňová povinnosť search for term
Splatnosť dane z príjmov z kapitálového majetku splatná v najbližšom zdaňovacom období po dosiahnutí kladného základu dane.

P

p. a. search for term
Per annum; vyjadrenie úrokovej miery ročne.
p. m. search for term
Per mensen; vyjadrenie úrokovej miery mesačne.
p. q. search for term
Per quartale; vyjadrenie úrokovej miery kvartálne.
p. s. search for term
Per semestre; vyjadrenie úrokovej miery polročne.
PER search for term
Product Expense Ratio, ukazovateľ nákladovosti finančného produktu.
Poistenie smrti s konštantnou cenou search for term
Poistenie smrti z akejkoľvek príčiny,kde sa platba nemení počas životnosti zmluvy.
Poistenie smrti s rastúcou cenou search for term
Poistenie smrti z akejkoľvek príčiny, kde sa platba každoročne mení (rastie) z dôvodu zvyšujúceho sa veku klienta.
Poistný vek search for term
Aktuálny kalendárny rok po odpočítaní roku, v ktorom sa klient narodil.
Počiatočné podielové jednotky search for term
Podielové jednotky slúžiace na úhradu počiatočných nákladov poisťovne.
Predplatený poplatok search for term
Vstupný poplatok, ktorý klient uhrádza naraz dopredu za celú sumu plánovaných investícií.
Priateľský sporiteľ search for term
Sporiteľ v systéme stavebného sporenia, ktorý neplánuje využiť stavebný úver alebo medziúver.
Priebežný poplatok search for term
Vstupný poplatok, ktorý klient uhrádza iba za skutočne realizovanú čiastku investície.
Primárny management fee search for term
Odplata správcovskej (investičnej) spoločnosti za správu investovaných prostriedkov.
Pripodobovanie search for term
Spôsob, akým niektoré poisťovne určujú vážnosť následkov úrazu v prípade, že tento nie je explicitne uvedený vo všeobecných (osobitných) poistných podmienkach.
Prirodzené poistné search for term
Poistné, ktoré kopíruje rizikovosť klienta súvisiacu s rastúcim vekom klienta a tým i vyššou pravdepodobnosťou vzniku poistnej udalosti. V priebehu doby trvania sa teda mení. Vzťahuje sa najmä na rizikové poistenie akejkoľvek smrti alebo vážne ochorenia.
Progresívne plnenie search for term
Poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu, ktoré v prípade poistnej udalosti môže znamenať výplatu poistného plnenia, ktoré je vyššie ako zmluvne dojednaná výška poistenia. Navýšenie sa určuje v závislosti od vážnosti tohto úrazu.

R

Rendita search for term
Anualizovaný výška priemerného zhodnotenia vyjadrená v p. a. pri produktoch najmä stavebného sporenia.
Reálna výška percentuálneho poplatku search for term
Niektoré spoločnosti používajú nesprávny vzorec na výpočet výšky vstupného poplatku. Reálna výška percentuálneho poplatku vyjadruje jeho skutočnú veľkosť vzhľadom na výšku platby, ktorú klient za zmluvu platí.

S

Samostatné pripoistenie search for term
Pripoistenie, ktorého existencia a výška platby zaň nevstupuje do nákladovej štruktúry produktu (v produktoch IŽP).
Sekundárny management fee search for term
Odplata poisťovni alebo koordinátorovi investičnej zložky produktu za jej správu; opodstatnenosť takéhoto poplatku je častokrát otázna až rozporuplná.
Shift search for term
Presun podielových jednotiek, ktoré už boli nakúpené a zainvestované.
Switch search for term
Zmena percentuálneho prerozdelenia vkladu (alokačného pomeru).

T

TANK search for term
TypickÁ Nákladovosť Konštrukcie, alebo ukazovateľ, ktorý hovorí, o koľko percent dostane klient menej oproti ideálnemu - bezpoplatkovému produktu.
TANK exTER search for term
Zjednodušený ukazovateľ nákladovosti programov pravidelného investovania nezohľadnuňujúci primárne náklady správcu podielového fondu.
Technický vek search for term
Aktuálny kalendárny rok mínus rok narodenia.
TER search for term
Total Expense Ratio, alebo celkový nákladový ukazovateľ, ktorý hovorí, koľko si investičná spoločnosť účtuje za správu fondu.
Transparentne search for term
Čisto, priehľadne, objektívne - bez skrývania akýchkoľvek informácií.

U

Umorovanie search for term
Systém, ktorým sa znižuje výška poskytnutého úveru po každej (obyčajne mesačnej) splátke. Čím nižšia úroková miera, tým rýchlejšie klesanie zostatku úveru (istiny) a naopak, čím vyššia úroková miera, tým pomalšie klesanie zostatku úveru (istiny).

V

Vyššia z search for term
Čiastka, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade úmrtia klienta. Je to buď poistná suma, alebo hodnota účtu - podľa toho, ktorá z týchto dvoch je vyššia.
Výluka search for term
Udalosť, ktorá nie je krytá poistením, t. j. na ktorú sa poistenie nevzťahuje. Výluky spresňujú rozsah poistenia a vo forme osobitných klauzúl v poistných podmienkach označujú udalosti, pri ktorých poisťovňa neposkytne poistné plnenie alebo časť poistného plnenia.

Ú

Úmrtnostné tabuľky search for term
Tabuľky štatistickéh úradu SR,vyjadrujúce mieru pravdepodbnosti úmrtia občanov vzhľadom na ich vek a pohlavie.

Č

Čakacia lehota search for term
Obdobie, ktoré začína plynúť prvým dňom účinnosti poistenia a končí uplynutím určitej lehoty (najčastejšie 3 mesiace, 6 mesiacov).
Čisté IŽP search for term
Investičné životné poistenie bez poistnej ochrany (niekedy s povinnou minimálnou poistnou ochranou).