Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Wüstenrot stavebná sporiteľňa je na Slovensku druhou najdlhšie pôsobiacou špecializovanou bankou v oblasti prijímania vkladov a poskytovania úverov na bývanie prostredníctvom stavebného sporenia. Svoje služby poskytuje od roku 1993.

Na účely ukazovateľa čistá rendita použijeme poplatky, ktoré sporiteľňa účtovala v danom roku. Použijeme údaje voľne dostupné zo sadzobníka poplatkov dostupného na webe sporiteľne.

Použité postupy

Pri počítaní čistej rendity sa riadime metodikou opísanou v sekcii "Metodika" a individuálnymi postupmi strhávania poplatkov, a teda jej výpočet bude vychádzať zo šesťročného cyklu sporenia, počas ktorého nebude dochádzať k zmene akýchkoľvek podmienok a bude tiež abstrahovať od akýchkoľvek príležitostných bonusových akcií. Výška vkladu a cieľovej sumy bude stanovená tak, aby bolo možné dosiahnuť čo najvyššie percento čistej rendity.

Poplatky

V roku 2011

  • poplatok za uzatvorenie zmluvy = 1 % z cieľovej sumy
  • ročný poplatok za vedenie zmluvy o stavebnom sporení = 14,90 €

V roku 2012

  • poplatok za uzatvorenie zmluvy = 0,9 % z cieľovej sumy rozdelený na 6 rovnomerných častí splatných k 1. 1. každého roka (zúčtovaný k 31. 12. daného roka), prvá časť pri uzatvorení zmluvy
  • ročný poplatok za vedenie zmluvy o stavebnom sporení = 12 €

V roku 2014 - 2016

  • poplatok za uzatvorenie zmluvy = 0,9 % z cieľovej sumy rozdelený na 6 častí
  • ročný poplatok za vedenie zmluvy o stavebnom sporení = 12 €
  • poplatok za ročný výpis = 1 €

Poznámka: platí pre jedného dospelého sporiteľa

 

Poplatok za uzatvorenie zmluvy vo výške 1/6 sa strháva na začiatku každého roka.