Zepter Finance

Zepter International - globálna spoločnosť, je na trhu známa ako výrobca, predajca a distributér exkluzívneho spotrebného tovaru tej najvyššej kvality. Okrem spotrebného tovaru ponúka prostredníctvom Zepter Finance finančné služby a alternatívne druhy investovania - do zlata.

Napriek skutočnosti, že investícia do zlata nie je finančným produktom, ktorý by spadal pod kontrolu a reguláciu zo strany NBS, možno jej program pravidelného investovania do zlata - GoldDepot - hodnotiť z hľadiska poplatkovej nákladovosti presne tak, ako akýkoľvek iný program pravidelného investovania do podielových fondov. 

Samotné investovanie do zlata (či jednorazové alebo pravidelné) funguje na rovnakých princípoch ako investovanie do akéhokoľvek finančného aktíva. Tromi najdôležitejšími premennými sú nákupná cena aktíva, predajná cena aktíva a samozrejme poplatky spojené s nákupom, držbou a predajom.

Typ správy

Nákup fyzického zlata je zo svojej podstaty pasívna investičná stratégia od momentu prvej investície cez moment poslednej investície až po moment speňaženia investície.

Administrátor programu

Je ním rakúska banka Partner Bank AG (ďalej len banka). Je zodpovedná za otvorenie depozitu a bežného účtu v mene EURO. Na objednávku klienta realizuje do 6 pracovných dní nákup fyzického zlata v kvalite min. 999,9 od medzinárodne uznávanej zlievarne. Kúpna cena pri objednávke zodpovedá cene zlata, vedenej v USD, platnej v Londýne v deň uskutočnenia poverenia (predpoludňajšia fixácia ceny zlata na The London Gold Market Fixing Limited). K takto stanovej cene zlata je pripočítavaná prirážka 7,5 %.

Banka ďalej účtuje kvartálny poplatok za vedenie účtu 6 €, za zriadenie online zákazníckeho servisu jednorazovo 15 €, za výdaj (znamená odoslanie poistenou zásielkou) alebo predaj (celého depozitu alebo jeho časti) 15 € a depozitný poplatok vo výške 0,294 % p. q. (p. q. = per quartale = raz štvrťročne).

Klient je ďalej povinný uhradiť sprostredkovateľovi 6 % z celej cieľovej sumy (celkovej zamýšľanej investície), a to iba formou jednorazovej platby.

Možnosti programu

  1. minimálna cieľová suma 3.000 €,
  2. možnosť investovať viac/menej, prerušiť investovanie, vybrať časť/celú investíciu,
  3. program predčasne ukončiť,
  4. z depozitu možno vydať zlato v odliatkoch o minimálnej gramáži 50 g, potom v gramážach 100, 250, 500 a 1000 gramov, alebo v ich násobkoch. Hodnoty do 50 gramov je možné vydať iba v mene EURO,
  5. depozit je možné speňažiť i celý alebo navoliť inú kombináciu hotovosti a zlata pri dodržaní vyššie uvedenej podmienky,
  6. depozit je možné vyzdvihnúť osobne v banke bez poplatku.

Prehľadnú štruktúru poplatkov a nákladový ukazovateľ TANK je možné stiahnuť v priloženom .pdf súbore.